Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Munsterweg 1, Gendringen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor het splitsen van een woning met landschappelijk inpassing op het perceel Munsterweg 1 in Gendringen. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: IMRO-code is: NL.IMRO.1509.OV000082-ON01 De aanvraag is geregistreerd onder W-2021-0390.

Inzage

De stukken liggen van 25 november 2021 tot en met 6 januari 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl .

De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.