Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Lankhorsterweg 7, 7A en 9, Heelweg

Lankhorsterweg 7, 7A en 9, Heelweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor de bouw van twee starterswoningen en één levensloopbestendige woning (incl. bijbehorende bijgebouwen) aan de Lankhorsterweg 7, 7A en 9 in Heelweg. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000081-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2020-1095.

Inzage

De stukken liggen vanaf 30 september tot en met 10 november 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Zienswijze

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via balie vergunningen.