Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Landstraat 19, Heelweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning willen verlenen voor het splitsen van een woning aan de Landstraat 19 in Heelweg waarbij het perceel landschappelijk wordt ingepast. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000094-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder Z-2023-00312.

Inzage

De stukken liggen van 13 juli 2023 tot 24 augustus 2023 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Om een afspraak in te plannen voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen via het Telefonisch Informatie Centrum (TIC), telefoonnummer (0315) 292 292.