Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Gravenpad 28-30, Terborg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor de realisatie van een zorgvoorziening met 16 woonruimten, een beheerderswoning en parkeervoorzieningen op Gravenpad 28-30 in Terborg. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000086-ON01 . De aanvraag is geregistreerd onder W-2021-0654.

Inzage

De stukken liggen van 7 juli 2022 tot 18 augustus 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.