Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Generaalsweg 4, Heelweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor de legalisatie van het bestaande bijgebouw aan de Generaalsweg 4 in Heelweg. Het bijgebouw is in afwijking van een eerder verleende vergunning gebouwd, waardoor een strijdige situatie is ontstaan. Met de vergunning wordt de bestaande bouwhoogte van het bijgebouw gelegaliseerd en worden de aanbouw, schoorsteen en dakkapellen van het bijgebouw verwijderd. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000092-ON01 . De aanvraag is geregistreerd onder W-2020-0105.

Inzage

De stukken liggen van 2 maart 2023 tot 13 april 2023 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.