Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere waarde Terborgseweg 20&20A, Westendorp

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning willen verlenen voor het splitsen van een woning aan de Terborgseweg 20&20A in Westendorp, waarbij het perceel landschappelijk wordt ingepast. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000088-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder W-2022-0198.

Ontwerpbesluit Hogere waarde

Om de woningsplitsing mogelijk te maken dient tevens een hogere toelaatbare geluidbelasting te worden vastgesteld ingevolgde de Wet Geluidhinder. Uit onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op meerdere gevels wordt overschreden. Door het geluid van het wegverkeer van de N818 is de gevelbelasting op de voor- en westzijde maximaal 53 dB en op de oostzijde maximaal 51 dB (na wettelijke aftrek). Het ontwerpbesluit Hogere waarde ligt gelijktijdig met de ontwerpbeschikking ter inzage.

Inzage

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Hogere waarde liggen van 29 september 2022 tot 9 november 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.