Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Eksterstraat 111, Ulft.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in afwijking van het bestemmingsplan vergunning willen verlenen voor de realisatie van een gezondheidscentrum aan de Eksterstraat, Ulft. Als onderdeel van de reconstructie van de Vogelbuurt wordt de Eksterstraat doorgetrokken tot aan de Vogelenzangweg, waarbij het gezondheidscentrum huisnummer 111 krijgt. Het gezondheidscentrum omvat werkruimtes voor artsen, fysiotherapeuten, paramedicus en een afhaalpunt voor medicijnen. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000077-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2021-0487.

Inzage

De stukken liggen vanaf 28 juli tot en met 8 september 2021 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op het adres. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via balie vergunningen.

Anterieure overeenkomst

In verband met de ontwikkeling van het gezondheidscentrum aan het nieuwe deel van de Eksterstraat in Ulft heeft de gemeente met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst heeft betrekking op de realisering het gezondheidscentrum, met bijbehorende voorzieningen en parkeerruimte. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het plan, de rechten en plichten van beide partijen, infrastructuur, als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente hiervoor wil gaan verlenen. De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.