Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Buizerdweg 26, Ulft

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor de realisatie van een levensloopbestendige woning op Buizerdweg 26 in Ulft. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000097-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder W-2023-0820.

Inzage

De stukken liggen van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij Balievergunning­en. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u ontwerp omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend. De overige stukken zijn op papier te bekijken.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u een afspraak maken via het Telefonisch Informatie Centrum (TIC), telefoonnummer (0315) 292 292.