Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Boterweg links van 116, Silvolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor de bouw van een twee-onder-een kap woning op het perceel dat gelegen is op Boterweg, links van nummer 116 in Silvolde. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000089-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder W-2022-00000117.

Inzage

De stukken liggen van 30 maart 2023 tot 11 mei 2023 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.