Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Anholtseweg 1 Gendringen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor het wijzigen van het gebruik van een deel van het perceel Anholtseweg 1 te Gendringen van “agrarisch” naar “tuin”, “wonen” en “tuin-gaarde” en het bouwen van een berging/stalling op het genoemde perceel. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer: NL.IMRO.1509.OV000050-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2019-0245.

Inzage

De stukken liggen van 15 augustus 2019 tot 26 september 2019 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is hier in elektronische vorm te raadplegen wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.