Ontwerp omgevingsvergunning Munsterweg 4, Gendringen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning willen verlenen voor het realiseren van:

  • Uitbreiding van zonnepark ’t Oerlegoed aan de Munsterweg 4 te Gendringen.

Identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000089-ON01

Aanvraagnummer: W-2021-0749

De omgevingsvergunning wordt verleend voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en voor bouwen, met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo

Inzage

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van 13 oktober 2022 tot 23 november 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. De balie vergunningen is bereikbaar via (0315) 292 292 en balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De ontwerpbeschikking is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over een ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.