Omgevingsvergunning Laan van Wisch 5 Terborg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning verlenen voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Voor de locatie is nieuwe Wnb-vergunning aangevraagd bij de provincie voor de aankoop van stikstofrechten, een toename van stikstof is in strijd met het stikstofplafond uit het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000105-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2022-00000188.

Inzage 

De stukken liggen van 27 juni 2024 tot en met 7 augustus 2024 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.regelsopdekaart.nl en te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep 

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door: 

  • belanghebbenden, dan wel 
  • indieners van een zienswijze of 
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. 

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.