Omgevingsvergunning en besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder Frank Daamenstraat 23, Ulft

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning verlenen voor de realisatie van vier appartementen en de beperking van de oppervlakte winkelruimte op Frank Daamenstraat 23 in Ulft. De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000083-VA01. De aanvraag is geregistreerd onder W-2021-0568.

Inzage

De stukken liggen van 7 juli 2022 tot 18 augustus 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u de omgevingsvergunning in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op de naam van de locatie. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan, tijdens de terinzagelegging, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden, dan wel
  • indieners van een zienswijze of
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

 

Besluit Hogere waarde Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet geluidhinder een hogere waarde (ex artikel 83) vaststellen voor het realiseren van appartementen op het perceel gelegen aan Frank Daamenstraat 23 in Ulft. Uit onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel wordt overschreden. Door het geluid van het wegverkeer is de gevelbelasting op de gevel van het gebouw maximaal 60 dB (na wettelijke aftrek).

Inzage

Het besluit ligt van 7 juli 2022 tot 18 augustus 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u het ontwerpbesluit in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl.

Beroep

Tegen het Besluit Hogere waarden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging alleen belanghebbenden een beroep indienen. Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.