Omgevingsvergunning en anterieure overeenkomst voor zonneveld Laarpark in Etten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor het realiseren van:

  • Park het Laar, bestaande uit ca. 2 ha zonneveld en ca. 4 ha voedselbos en fauna-akkers en gelegen tussen de Laarstraat en de Zeddamseweg in Etten. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Bergh, sectie C, nummers 1747 en 1748 en gemeente Gendringen, sectie M, nummer 2457

De omgevingsvergunning heeft identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000087-VA01
De aanvraag is geregistreerd onder nummer: W-2022-0324

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Anterieure overeenkomst

Ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro is een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten met de initiatiefnemers van het zonneveld. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisering van een zonneveld met bijbehorende technische infrastructuur en landschappelijke inrichting. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het plan, de rechten en plichten, alsook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente heeft verleend.

Inzage

De definitieve omgevingsvergunning en een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen van 15 september 2022 tot en met 27 oktober 2022 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Gendringen. De omgevingsvergunning is ook in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken zijn te vinden via bovengenoemde locatiegegevens en identificatienummers.
Wanneer u de omgevingsvergunning en/of de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. In het gemeentehuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend

Beroep en inwerkingtreding

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tijdens de terinzagelegging beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden, dan wel
  • indieners van een zienswijze of
  • personen die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Tijdens de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit wordt dan geschorst voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.