29 juli 2019

Voorrang voor bouw woningen voor jongeren en ouderen

 

Introductie

Het aantal huishoudens in de Achterhoek groeit de komende jaren nog. Dit betekent dat er extra woningen moeten komen bovenop het beperkte aantal dat nu in regionale afspraken is vastgelegd. Maar welk type woningen moet er bijgebouwd worden? En waar? En hoe gaan we ervoor zorgen dat de huizen die er nu staan, ook in de toekomst nog aantrekkelijk zijn om in te wonen? Dat zijn vragen die de Achterhoekse gemeenten samen bespreken. Wat is de stand van zaken?

Regionale kwaliteitscriteria

De 7 gemeentes in de Achterhoek vinden dat er extra woningen moeten worden gebouwd, om in de actuele behoefte te kunnen voorzien. Onlangs hebben de colleges ingestemd met een aantal criteria voor nieuwe woningbouwplannen. Om hiermee een kwaliteitsslag te maken in het woningaanbod. De colleges hebben er voor gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor jongeren en ouderen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden hierover eind september een besluit en kort daarna Gedeputeerde Staten van Gelderland.
De gemeente Oude IJsselstreek werkt nu aan het actualiseren van het gemeentelijke woningbouwbeleid, waarbij de regionale criteria als uitgangspunt dienen.

Stand van zaken Oude IJsselstreek

Ook in Oude IJsselstreek is er behoefte aan meer woningen dan er in de bestaande afspraken mogelijk zijn. Vooral aan betaalbare woningen voor starters en levensloopbestendige woningen voor senioren. De gemeente heeft al verschillende verzoeken voor nieuwbouwprojecten ontvangen. Het gaat om nieuwbouwplannen in meerdere kernen in de gemeente. Een aantal plannen wordt nu door de initiatiefnemers verder uitgewerkt. De plannen toetsen we straks aan de regionale kwaliteitscriteria. Om op basis daarvan een zorgvuldige afweging te kunnen maken. Ondertussen blijft er ook gewerkt worden aan bestaande plannen. Zo is onlangs de sloop gestart van het voormalig pand Poppeliers aan de Doetinchemseweg in Varsseveld. Hier komen 12 appartementen en 1 woning.

Wethouder Ben Hiddinga: “Het is goed dat er ruimte komt voor de bouw van nieuwe woningen. We moeten wel zorgen dat de juiste woningen op de juiste plek komen te staan. Nieuwbouw blijft maatwerk.”