Voorjaarsnota 2023: van plannen naar uitvoering

Het nieuwe college presenteerde deze week, als eerste handeling, de Voorjaarsnota 2023. Oude IJsselstreek volgt de koers van de afgelopen jaren. Daarnaast blijft het college investeren om genomen besluiten uit te kunnen voeren en ambities waar te kunnen maken. Het college heeft de eerder genomen besluiten in deze voorjaarsnota financieel vertaald.

Vanwege financiele onzekerheden vanuit het Rijk op de lange(re) termijn, een wereld die in korte tijd enorm is veranderd door corona en een oorlog en een nieuwe bestuursperiode, is de voorjaarsnota 2023 beperkt tot de punten die financieel effect hebben. De basis vormt de Toekomstvisie, waarin het strategische perspectief voor de gemeente is vastgelegd. Het college vindt het belangrijk om te blijven investeren. Juist in deze tijd.

Wethouder Financien, Marco Bennink: “Ontwikkelingen en onzekerheden maken het op dit moment niet goed mogelijk om bij alles al aan te geven, hoe we investeren. Het past bij onze gemeente dat we ons daar niet door laten weerhouden. Het zal van ons soms meer scherpte en creativiteit vragen om ook in deze omstandigheden onze ambities te kunnen waarmaken.”

Ontwikkelingen

De gemeente is van beheergemeente, ontwikkelgemeente geworden de afgelopen jaren. Op allerlei onderwerpen zijn veel stappen gezet, visies ontwikkeld en keuzes gemaakt voor de toekomst. Niet alle plannen waren al financieel (volledig) vertaald naar de begroting. Dat is in deze voorjaarsnota voor een belangrijk deel wel gedaan. Ontwikkelingen, die voortkomen uit bestaand beleid waar het college mee aan de slag gaat zijn onder andere:

  • Invoering van ecologisch berm- en watergangenbeheer dat moet zorgen voor versterking van de biodiversiteit
  • start met vergroenen van kernen in de centra van Varsseveld, Ulft en Terborg
  • opstellen van een nieuw mobiliteitsplan
  • uitbreiding van het jongerenwerk
  • realisering van maatschappelijke banen
  • uitvoering van een deel van het impulsprogramma economie en wonen
  • toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen
  • uitbreiding personeelsformatie in verband met beweging van beheer naar ontwikkelgemeente

Financiën

Het voortzetten van het bestaand beleid betekent een verhoging van de begroting met structureel rond de € 1,8 miljoen. Het college vraag de raad om deze ontwikkelingen ter kennisneming aan te nemen.

De daadwerkelijke keuzes die door het college worden gemaakt, worden opgenomen in de begroting 2023. Daarnaast is sprake van onvermijdelijke ontwikkelingen, die zullen sowieso moeten worden vertaald in de begroting en het college vraag daarvoor instemming aan de raad. Op de lange(re) termijn zijn de financiën nog onzeker. De gemeenten krijgen van 2023 tot en met 2025 meer geld van het Rijk. Vooralsnog geeft het Rijk aan gemeenten in 2026 minder uit te keren. Over de situatie na 2025 moet de meicirculaire van het Rijk (die verschijnt in juni) meer duidelijkheid geven.

Voorjaarsnota 2023