9 juli 2019

Voorjaarsnota 2020 en Jaarstukken 2018

 

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2019 de Jaarstukken 2018 vastgesteld en ingestemd met de Voorjaarsnota 2020 met de titel ‘Op zoek naar balans’. In de jaarrekening kijkt de gemeente terug op 2018. Wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost? In de voorjaarsnota staat op hoofdlijnen welke plannen er zijn voor 2020 en hoe dit financieel uitpakt.

Financiële terugblik
Over 2018 is er een overschot van 2,7 miljoen euro (zonder het sociaal domein). De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente gronden (vooral op bedrijfsterreinen) heeft verkocht. Er waren wel tekorten in het sociaal domein, met name vanwege de jeugdhulp. Het tekort bedraagt 2 miljoen euro. Dit tekort kon in 2018 nog volledig uit de reserve van het sociaal domein worden gehaald. Vanwege deze sterk oplopende tekorten binnen het Sociaal Domein hebben college en raad in het najaar 2018 opdracht gegeven om met een kwaliteitsslag binnen de financiële kaders uit te komen in het sociaal domein.

Wat willen we gaan doen in 2020?
Wat we willen gaan doen, staat verwoord in de voorjaarsnota. Met het jaarlijkse budget van circa 90 miljoen euro zet de gemeente zich samen met partners uit de samenleving in en bereiken we veel mooie resultaten voor onze gemeente en regio. Het coalitieprogramma, met de daarin geformuleerde opgaven, is de basis voor de plannen vanaf 2020. De gemeente zet het komende jaar onder andere in op uitbreiding van de duurzaamheidsleningen (Toekomstbestendig Wonen Lening) en revitalisering van winkelkernen en bedrijventerreinen. Er is aandacht voor de bouw van nieuwe woningen en de gemeente werkt verder aan de implementatie van de Omgevingswet.

Op zoek naar balans
Net zoals in veel andere gemeenten hebben de tekorten in het sociaal domein een flinke invloed op de financiën van Oude IJsselstreek. Met een set van maatregelen werkt de gemeente aan dit tekort. Dit vraagt tijd. Duidelijk is dat de tekorten in het sociaal domein niet eenvoudig op te lossen zijn. De gemeente streeft ernaar een financieel gezonde gemeente te blijven. Daarvoor moeten wel inhoudelijke keuzes gemaakt worden, die ook effect hebben op de inwoners. Wethouder Ben Hiddinga van Financiën: “Na de zomer gaan we in gesprek met de raad om de mogelijkheden voor een uitgebalanceerde begroting te bespreken. Ik heb er vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.”

De Jaarrekening 2018 en Voorjaarsnota 2020 zijn in te zien op de pagina Financiële stukken.