Voorgenomen verkoop gronden Kromkamp Sinderen

De gemeente Oude IJsselstreek is voornemens om gronden gelegen aan het Kromkamp op Sinderen, te verkopen ten behoeve van woningbouw. Het betreft (delen van) de percelen kadastraal bekend gemeente Gendringen, sectie A, nummer 2869 en gemeente Varsseveld, sectie C, nummer 2642.

Plangebied en inhoud

De gronden maken onderdeel uit van het woningbouwplan ‘Kromkamp’ op de hoek van de gelijknamige straat met de Aaltenseweg. Het geldende bestemmingsplan ‘Kom Sinderen 2015’ maakt de bouw van woningen hier reeds mogelijk. Het plangebied beslaat 718m2, waarop ruimte is voor de bouw van drie of vier woningen. De gemeente is voornemens de gronden te verkopen ten behoeve van een Vereniging van Opdrachtgevers (VvO) welke de woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bouwt. De leden van de VvO zijn reeds bekend. Hiervoor alsnog aanmelden is niet mogelijk.

Reageren

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden ingediend. Mocht u vragen hebben over deze verkoop, kunt u contact opnemen met mw. A. Hansen-Alexis van team Contractmanagement (grondzaken) via a.hansen@oude-ijsselstreek.nl, via telefoonnummer 0315 292 292 of per post naar Gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7081 AA Gendringen.

Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verkoop en merkt u zichzelf aan als serieuze gegadigde dan dient u dat, binnen een termijn van 3 weken na publicatie (21 september 2022) van deze bekendmaking, kenbaar maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 3 weken schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het opsturen van een digitaal afschrift van de uitgebrachte dagvaarding naar mw. A. Hansen-Alexis van team Contractmanagement (grondzaken) via a.hansen@oude-ijsselstreek.nl, via telefoonnummer 0315 292 292 of per post naar Gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7081 AA Gendringen.

Met deze publicatie geeft de gemeente Oude IJsselstreek uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaak Didam).