Visie op Participatie

Werken vanuit het perspectief van de inwoner, vanuit vertrouwen en in direct contact met de inwoner. Op deze wijze gaat Oude IJsselstreek de participatiewet uitvoeren. Werkgevers en betreffende inwoners worden actief betrokken. De visie past in de beweging die Oude IJsselstreek maakt in het Sociaal Domein om te doen wat nodig is.

 

De visie gaat primair uit van recht op participatie door middel van werk. Drie uitgangspunten staan centraal bij de andere kijk op werk.

  • de gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen doorstromen naar werk
  • de uitvoering van de participatiewet moet aansluiten op het lokale zorgnetwerk (bijvoorbeeld bij de door de gemeente uitgevoerde Wmo, Jeugdwet en het meedoenbeleid)
  • een respectvolle bejegening richting cliënten, want ieder mens is waardevol

Dit betekent dat de dienstverlening aansluit bij de leefwereld van de inwoners en daarmee ook op het lokale zorgnetwerk. Integraal werken, maatwerk leveren en ‘mensen kennen’  maakt dat het verschil gemaakt kan worden. De focus ligt op het resultaat (doelmatigheid) en minder op regels (rechtmatigheid). In Oude IJsselstreek doet iedereen mee. Niemand wordt afgeschreven. Als het kan gaan mensen betaald aan het werk. Als dat (nog) niet lukt gaan mensen als vrijwilliger aan de slag.


Doen wat nodig is
In de aanpak gaat de gemeente uit van een kleine, effectieve uitvoeringsorganisatie. Werkgevers en betreffende inwoners worden actief betrokken. Op deze manier wordt nu ook al gewerkt binnen het experimentele project Meedoen Werkt!. Een innovatieve manier van samenwerken van werkgevers, werkzoekenden, gemeente en partners, waarbij elke partij doet waarvoor of waarvan hij is; werk geven, werk zoeken en vinden, faciliteren en regisseren. Daarmee normaliseren wij de onderlinge verhoudingen en rollen.

 

Kwaliteitsslag
Met deze visie op de uitvoering van de participatiewet geeft de gemeente verdere invulling aan de beweging die Oude IJsselstreek maakt binnen het Sociaal Domein. In deze zogenaamde kwaliteitsslag staan drie hoofdlijnen centraal: normaliseren (zaken die gewoon bij het leven horen, moeten niet tot problemen worden gemaakt), voorkomen en samenwerken/innoveren. De eerste grote stap in deze beweging is in het voorjaar gezet, met de verandering van de toegang tot de jeugdhulp.

 

Besluitvorming gemeenteraad
Het college van B&W legt de Visie op de uitvoering van de participatiewet ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De raad neemt op 28 november een besluit over de visie.