Verjagen roeken

In de gemeente Oude IJsselstreek zijn al jaren broedende roeken aanwezig die overlast veroorzaken bij omwonenden. Tegelijkertijd is de roek een beschermde vogelsoort die niet zomaar verjaagd mag  worden. De huidige ontheffing waarmee de roeken verjaagd mochten worden loopt af op 31 december 2020. Er is een nieuwe ontheffing aangevraagd voor de komende jaren met een aantal wijzigingen.

Wijzigingen

Het verjagen van de roeken gebeurt, met de huidige ontheffing, op de drie volgende locaties:  Kernspark Gendringen, Oversluis Ulft en Kraaienbos Silvolde. De ontheffing loopt einde van dit jaar af. Met de nieuwe ontheffing mogen alleen nog roeken verjaagd worden in het Kraaienbos in Silvolde. Waarom dit besluit is genomen leest u hieronder.

Strengere regelgeving

Sinds 2016 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze is strenger dan de flora- en faunawet waaronder de ontheffing in 2015 verleend is. De nieuwe wetgeving stelt dat alleen het verjagen van de roeken op overlastlocaties niet voldoende is. De Provincie Gelderland eist daarom een weloverwogen plan om de soort te beschermen. De roeken mogen alleen verjaagd worden mits er aantoonbare overlast is en de kolonie naar een geschikte locatie verjaagd wordt waar de soort een duurzaam leefgebied mag hebben. Inmiddels heeft hiervoor een evaluatie plaats gevonden.

Evaluatie

  • De verjaging veroorzaakt versnippering van de kolonies. Uit de tellingen van afgelopen jaren blijkt dat het verjagen van de roeken op de hierboven genoemde locaties versnippering van de kolonies tot gevolg heeft. De overlast wordt daarmee alleen maar vergroot en verder verspreid over de gemeente Oude IJsselstreek.
  • De kolonies bevinden zich (deels) op particulier terrein. De huidige overlastlocaties zijn niet altijd in eigendom van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente voor zowel verjagen als voor kanslocaties (mogelijke broedlocaties) afhankelijk is van de eigenaren van de particuliere percelen).
  • Het duurzaam verplaatsen van de kolonies is niet altijd succesvol. In een aantal gemeentes worden op meerdere locaties roeken verjaagd. In de gemeente Doesburg worden er op meerdere locaties roeken verjaagd. Het verjagen gebeurt al enkele jaren maar heeft niet het gewenst effect. Er worden verschillende methoden gebruikt voor het verjagen, maar bij de roeken treedt snel gewenning op waardoor het effect uiteindelijk beperkt is. 

Criteria voor besluitvorming

Om een gegrond besluit te kunnen nemen over verjaging van de roeken moet aan alle onderstaande criteria worden voldaan.

  1. De grond is in eigendom van de gemeente Oude IJsselstreek. Gemeente Oude IJsselstreek bestrijdt geen overlast van flora en fauna op terrein van derden. Voorbeelden hiervan zijn de bestrijding van eikenprocessierups, ratten of de Japanse Duizendknoop. Eigenaren die overlast ervaren van de roeken kunnen zelf een ontheffing aanvragen bij de Provincie Gelderland.
  2. Verjaging is in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Alleen voor locaties waar aantoonbaar de volksgezondheid wordt aangetast (kwetsbare groepen mensen, etc) of locaties waar de openbare veiligheid in het geding is kan een ontheffing worden aangevraagd. Voor overlast in de vorm van geluid of uitwerpselen geldt dit niet.
  3. De roeken zijn duurzaam te verplaatsen. Volgens de nieuwe Wet Natuurbescherming moeten de verjaag- en verplaatsingsacties op de overlastlocaties als doel hebben om de roekenkolonies duurzaam te verplaatsen naar een locatie waar deze geen overlast zullen veroorzaken.

Alleen op locatie Kraaienbos wordt aan al deze criteria voldaan.

Inzagetermijn

Op dit moment is de inzagetermijn van 6 weken gestart. U kunt via www.overheid.nl het besluit van de Provincie Gelderland inzien. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken.

Vragen?

Heeft u nog een vraag? U kunt hem invullen in onderstaand vragenformulier. Wij nemen dan contact met u op.
(foto: René Bergevoet)

Ga naar het vragenformulier