Toekomstvisie Oude IJsselstreek aangescherpt

De afgelopen jaren is er gewerkt aan een Toekomstvisie voor de gemeente Oude IJsselstreek. In die Toekomstvisie worden de verschillende kernen beschreven. Oude IJsselstreek heeft zichzelf zeven opgaven gesteld waarmee ze een antwoord kan bieden aan maatschappelijke uitdagingen, waarmee de gemeente en de gemeenschap verder kunnen groeien. Deze opgaven en nog meer staan beschreven in de concept-Toekomstvisie getiteld: ‘Maak toekomst in Oude IJsselstreek’. De Toekomstvisie is een document geworden in de vorm van een magazine en lag van 25 november 2020 tot 6 januari 2021 ter inzage.

Reacties

Tijdens de inspraakperiode zijn 9 reacties binnengekomen van inwoners, belangenverenigingen en ketenpartners. Daarnaast heeft de gemeenteraad nog enkele aanpassingen meegegeven, waarmee we de visie hebben aangescherpt. Het college heeft ingestemd met alle wijzigingen die naar aanleiding van de reacties worden verwerkt in de concept-Toekomstvisie. Deze aangepaste visie wordt op 25 maart ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Met inwoners samen tot stand gekomen

De toekomstvisie vormt tevens een basis voor verdere plannen van Oude IJsselstreek. En het past binnen de opdracht die alle gemeenten hebben gekregen om een omgevingsvisie te schrijven voor de Omgevingswet. Zonder inwoners, ondernemers en inhoudelijk betrokken partners kan een toekomstvisie niet tot stand komen. Zij maken Oude IJsselstreek! En dus werden zij de afgelopen jaren uitgenodigd om hun beelden bij de toekomst van Oude IJsselstreek te delen tijdens vele ontmoetingen en gesprekken. In de gesprekken kwamen de onderwerpen woningaanbod, duurzaamheid, bereikbaarheid, vergroening, veiligheid en toerisme- & recreatiebevordering vaak terug. Deze thema’s komen ruimschoots aan bod in de visie. Verder wordt de toekomstvisie gedragen en ondersteund door veel andere beleidsplannen en notities van de gemeente. Denk daarbij onder andere aan de economische beleidsvisie, de beleidsnotitie recreatie en toerisme en het ontwikkelingskader detailhandel.

Burgemeester Otwin van Dijk: “Wij zijn iedereen zeer dankbaar voor hun inbreng. We hebben de afgelopen jaren met heel veel mensen en organisaties gesproken over voor hen belangrijke onderwerpen. We hebben ook kinderen laten meedenken over de toekomst van Oude IJsselstreek. Een intensief en waardevol traject was dat. Natuurlijk heeft niet alle input letterlijk een plek gekregen in deze toekomstvisie, maar de grote lijn van de gesprekken zal  zeker herkenbaar zijn.”