Informatie over het coronavirus.

Succesvolle online dialoogsessies voor versterken sociale basis

Een aantal maanden geleden zijn we gestart met het project ‘versterken sociale basis’.

Met de sociale basis bedoelen we alle aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk. Dat zijn voor een deel professionele partijen die laagdrempelige ondersteuning bieden zoals sociaal werk of maatschappelijk werk. Maar ook verenigingen voor sport en cultuur, clubs, stichtingen zoals bijvoorbeeld Schuldhulpmaatjes, initiatieven van inwoners, kerken, scholen, de bibliotheek en speeltuinen vallen onder de sociale basis. Deze voorzieningen en activiteiten zijn het sociale fundament van onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat inwoners deze voorzieningen gemakkelijk kunnen vinden en er gemakkelijk toegang tot hebben.

Voor dit project is de inbreng van betrokkenen in het sociaal domein essentieel. Daarom hebben we gekeken naar hoe we deze inbreng in tijden van de coronacrisis vorm konden geven. We hebben dit uiteindelijk gedaan door online vragenlijst uit te zetten onder partners in het sociaal domein.  

In de vragenlijst werd gevraagd of zij de 10 Ankerpunten die de basis vormen voor de versterking van de sociale basis wel of niet belangrijk vinden en waarom.

Verdiepen via online sessies

Om verder te kunnen verdiepen in de verschillende Ankerpunten hebben we partners uitgenodigd om zich in te schrijven voor een online dialoogsessie. In totaal hebben 39 deelnemers zich aangemeld voor één van de vier online sessies. Na een introductiefilmpje van wethouder Bert Kuster   maakten we een verdiepingsslag op 2 of 3 Ankerpunten. Hoe zouden we de Ankerpunten graag in de praktijk uitgewerkt willen zien? En hoe werken we dan straks samen in de uitvoering? Deze vragen zorgden voor mooie discussies, ideeën en randvoorwaarden.

Eén thema kwam in ieder geval in elke sessie terug: ‘Het is essentieel is om elkaar goed te vinden’. Hiermee bedoelen we niet alleen dat de inwoner de professional goed moet weten te vinden, maar ook professionals en inwoners onderling. Onderwerpen die verder aan bod kwamen waren onder andere: het belang van betrouwbaar zijn, een laagdrempelig aanbod (bijvoorbeeld via chat of een vast contactpersoon), onderzoeken wat de behoefte van inwoners is, de kwaliteit van het aanbod, kundigheid van de hulpverlener en de match met de hulpvrager en monitoring op hoofdlijnen. Een heleboel aandachtspunten waar we mee aan de slag gaan!

Hoe nu verder?

Op dit moment worden alle reacties verwerkt in een notitie die in de tweede helft van mei door het college van B&W zal worden besproken. In juni wordt de notitie ter vaststelling aan de raad voorgelegd. In de tweede helft van dit jaar starten we met de uitvoering. We houden u op de hoogte van de ontwikkelen via onze website, nieuwsbrief en social media.