Startnotitie: "op weg naar een stevige sociale basis."

Het college van B&W wil verder bouwen aan een nog sterkere samenleving. Ze sluit daarbij aan bij al het goede dat er al is. Inwoners, sociaal en maatschappelijk partners en bedrijven zetten zich nu al in voor leefbare buurten en wijken. Via het sterke verenigingsleven, de vele vrijwilligers, initiatieven vanuit buurten en kernen en de inzet van betrokken professionals als het brede welzijnswerk. Het college wil de sociale basis verder versterken. Een sociale basis die inwoners biedt wat nodig is om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan dagelijkse dingen. Waarbij lichte hulp en steun in de eigen omgeving aanwezig is. Met het (nog meer) versterken van de sociale basis werkt de gemeente aan het verder verbeteren van zorg en ondersteuning voor inwoners.

Sociale basis is al het laagdrempelige aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk. Dat zijn deels professionele partijen zoals maatschappelijk werk, maar ook verenigingen, initiatieven van inwoners, kerken, scholen, de bibliotheek enzovoort vallen hieronder. Dit is het sociale fundament van de samenleving. 

Uitgangspunten om sociale basis te versterken

Vanuit de visie op het sociaal domein zijn enkele richtinggevende uitgangspunten benoemd, om de sociale basis te versterken. Het college wil een laagdrempelige ‘ingang’ waar inwoners hun vraag kunnen stellen. Dit moet op een voor inwoners logische en herkenbare plek zijn. Bij voorkeur gebiedsgericht in wijknetwerken. En inwoners moeten niet meer van loket naar loket hoeven gaan voor zij op de juiste plek terecht komen. Ook wil het college meer inzetten op preventie, om te voorkomen dat problemen onnodig groot worden. Het college wil verder meer samenhang en minder versnippering van de organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Door minder organisaties en de keuze voor één (of meerdere) strategische partner(s). Dit sluit aan bij de beweging die in gang is gezet in het sociaal domein. Bovendien wil het college dat partijen beter samenwerken als meerdere partners tegelijk bij inwoners betrokken zijn.
Het college gaat de komende maanden met inwoners en huidige partners in gesprek over de toekomst van de sociale basis in Oude IJsselstreek.

De gemeenteraad bespreekt de startnotitie in maart

In een startnotitie beschrijft het college de stappen voor dit jaar en de uitgangspunten om tot een sterkere sociale basis te komen. Het college legt de startnotitie nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.