28 augustus 2019

Smart living Rivierduinen Silvolde

 

Introductie

De eigenaar van het bedrijvencomplex aan de Prins Bernhardstraat in Silvolde wil zijn terrein herontwikkelen. Hij wil circa 60 woningen bouwen voor starters en senioren. Op 27 augustus heeft het College van B&W haar principemedewerking toegezegd voor dit conceptplan.

SMART LIVING RIVIERDUINEN SILVOLDE 

Plan voor 60 starters- en seniorenwoningen op bedrijvencomplex 

De eigenaar van het bedrijvencomplex aan de Prins Bernhardstraat in Silvolde wil zijn terrein herontwikkelen. Hij wil circa 60 woningen bouwen voor starters en senioren. Op 27 augustus heeft het College van B&W haar principemedewerking toegezegd voor dit conceptplan. 

Op het bedrijvencomplex aan de Prins Bernhardstraat in Silvolde was de voormalige buizenfabriek gevestigd. Op het terrein staat ruim 8700 m2 aan bedrijfsbebouwing dat verhuurd wordt. Het complex ligt ingeklemd tussen woningen. De wens van de gemeente is dat inbreiding gaat voor uitbreiding. Daarnaast is het ruimtelijk gezien niet wenselijk om op deze locatie midden in de woonkern een groot bedrijvencomplex in stand te houden. 

Het conceptplan 

De eigenaar heeft een conceptplan en ontwikkelingsvisie bij de gemeente ingediend voor de bouw van circa 60 woningen voor starters en senioren. Vooral aan dit type woningen is de komende jaren behoefte. De bebouwing bestaat uit een mix van appartementen en grondgebonden woningen, gelegen rondom een centraal groen hart. Belangrijke uitgangspunten van het plan zijn veel groen tussen de woningen en het terugbrengen van het oude rivierduinlandschap waarop Silvolde is gebouwd. Het woningbouwplan gaat uit van autoluw en er is ruim baan voor fietsers en voetgangers. Daarnaast is er veel aandacht voor de duurzaamheid van de woningen en het mogelijk hergebruiken van (bouw)materialen van de oude bebouwing. 

Vervolg

Het college staat positief tegenover het conceptplan. Het juiste type woningen wordt gebouwd. En er wordt meer gesloopt dan dat er aan bebouwing wordt teruggebracht. De eigenaar werkt het conceptplan de komende tijd verder uit. Vervolgens wordt de benodigde planologische procedure, in dit geval een bestemmingsplanwijziging, doorlopen. Een dergelijke procedure duurt minimaal een jaar. Daarna start de eigenaar met de sloop en volgt de bouw van de woningen. De eigenaar heeft omwonenden al geïnformeerd over de plannen, en betrekt hen bij de verdere uitwerking. 

Regionaal woningbouwbeleid 

In juli 2019 hebben de colleges van de 7 gemeenten in de Achterhoek ingestemd met kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. Ze hebben er unaniem voor gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor jongeren en ouderen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden hierover eind september een besluit. Het conceptplan voor de Prins Bernhardstraat sluit aan bij de regionale kwaliteitscriteria. De gemeente Oude IJsselstreek zet de regionale criteria nog om in lokaal woningbouwbeleid. Dit gebeurt nadat de gemeenteraad de criteria heeft vastgesteld.