4 oktober 2018

Programmabegroting 2019 – 2022: Met lef

 

Introductie

Het college van B&W presenteert haar eerste begroting ‘Met lef’. In deze eerste begroting krijgen de plannen uit het coalitieprogramma handen en voeten en zijn ze financieel doorvertaald. Zo wil het college volop inzetten op het stimuleren van de economie, onderwijs, duurzaamheid, plattelandsontwikkeling en in maatregelen om het woningaanbod beter aan te laten sluiten op de vraag.

Wethouder van Financiën, Ben Hiddinga: ‘Deze eerste begroting van dit college is realistisch. Met  voldoende mogelijkheden om te investeren in de samenleving. We komen alleen verder als we met lef denken in mogelijkheden, samenwerken en werken in samenhang. Samen, slagvaardig en middenin de samenleving. Daar staan wij als college voor.’

Bekijk hieronder een samenvatting van de begroting:


Wat gaan we doen?

Om een aantrekkelijke en vooruitstrevende gemeente te zijn en blijven, wil het college in 2019 onder meer inzetten op: 
- huisvestingsplannen voor scholen
- woonconcepten om vraag en aanbod op de woningmarkt beter in balans te krijgen
- uitbreiding van de duurzaamheidslening en deelname aan een energiefonds
- ontwikkeling van bedrijventerrein Hofskamp Oost III
- ondersteuning van ondernemers op het gebied van toerisme en recreatie (groene loper beleid)
- regionale en grensoverschrijdende samenwerking
- experimenten die ertoe bijdragen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. 

Financiën

De begroting is realistisch, met ruimte voor nieuwe plannen. Op basis van de huidige cijfers, wordt in 2019 een tekort van ruim € 4 miljoen in het sociaal domein verwacht. Het college streeft ernaar om vanaf 2020 weer uit te komen met de beschikbare budgetten en een structureel sluitende begroting te hebben. Dit vraagt om een stevig pakket aan maatregelen om binnen het sociaal domein de tekorten om te buigen. Dit pakket werkt het college samen met de gemeenteraad uit. Door deze tekorten loopt de leningenportefeuille niet zo ver terug als verwacht.

Lichte stijging woonlasten

De woonlasten bestaan uit de OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten stijgen in 2019 gemiddeld met 2,38% (€ 14,50) per huishouden.  

Behandeling in gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de begroting op 18 oktober 2018 (algemene beschouwingen) en besluitvorming vindt plaats op 8 november tijdens de begrotingsraadvergadering.