Oude IJsselstreek werkt al zoveel mogelijk volgens de nieuwe wet Inburgering

Oude IJsselstreek heeft vooruitlopend op de nieuwe wet Inburgering, die ingaat op 1 januari 2022, geld beschikbaar gesteld voor trajecten van huidige inburgeraars. We kiezen ervoor niet te wachten tot de daadwerkelijke intreding van de wet, maar dit jaar al zoveel en zo snel als mogelijk te werken in de geest van deze wet. Een aantal acties is inmiddels gestart.
 

In het najaar van 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsnotitie inburgering. In deze beleidsnotitie heeft de gemeente de landelijke regelgeving van de nieuwe Wet inburgering vertaald naar een lokaal beleidskader. In de nieuwe wet heeft de gemeente de regierol op de uitvoering van de inburgering. Oude IJsselstreek wil dat statushouders snel, goed en zo volwaardig mogelijk meedoen.

STOER voert wet Inburgering uit

Participatiebedrijf STOER gaat de wet Inburgering uitvoeren. Naast de inwoners die onder de nieuwe wet vallen, zal STOER ook zo’n 200 huidige statushouders daar waar dat kan, volgens de nieuwe wet begeleiden. Twee loopbaanbegeleiders bij STOER richten zich volledig op de begeleiding van inburgeraars. Zij voeren de regie op het hele inburgeringsproces en werken daarin nauw samen met Vluchtelingenwerk, de woningbouwstichting, sleutelpersonen en onderwijsinstellingen. De loopbaanbegeleiders hebben persoonlijke gesprekken met alle inwoners die overgekomen zijn van Laborijn om hen te leren kennen.

Meedoen in de samenleving

Oude IJsselstreek werkt mee aan een aantal pilotprojecten zoals de pilot Z-route en Samen Oude IJsselstreek. In dit laatste project stellen we weekroosters samen met allerlei verschillende activiteiten die bijdragen aan het meedoen in de samenleving. Zoals sportactiviteiten die een actief en sociaal aspect hebben, en het leren van de Nederlandse taal bevorderen. De pilot Z-route is een regionaal project samen met Kringloop Aktief, het Graafschap College en GGNet. De Z staat voor Zelfredzaamheid. Inburgeraars die zeer veel moeite hebben met het leren van het Nederlands, krijgen een traject van ongeveer twee jaar met activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke integratiedoelen. Aan deze pilotprojecten nemen inwoners deel die op dit moment bezig zijn met het inburgeringstraject. Corona legt wel een beperking op deze projecten waarbij persoonlijke ontmoeting juist zo belangrijk is. De meeste groepsactiviteiten worden in aangepaste vorm aangeboden. Zo vinden de Taalcafés online plaats.

Sociaal Werk ondersteunt sleutelpersonen

Om sleutelpersonen in onze gemeente beter te positioneren en te faciliteren is in maart van dit jaar een overeenkomst afgesloten met Sociaal Werk Oude IJsselstreek. Sleutelpersonen zijn zelf migrant of vluchteling en vervullen een brugfunctie tussen inburgeraars, instanties en gemeenten. Sociaal Werk neemt de begeleiding, werving en administratieve ondersteuning op zich. En ze is het aanspreekpunt voor organisaties wanneer zij op zoek zijn naar vrijwillige inzet van een sleutelpersoon. De inzet van de sleutelpersonen vindt plaats onder de regie van de loopbaanbegeleiders van STOER.