Met ambitie door!

Het college van B&W presenteert een sluitende conceptbegroting met ambitieuze plannen. De gemeenteraad bespreekt de begroting 2022 – 2025 op 1 en 4 november.

Wethouder Ria Ankersmit van Financiën: “De ambitieuze plannen die we de afgelopen jaren in gang hebben gezet, voeren we verder uit. Dit hebben we ook beschreven in de Voorjaarsnota. Uitgangspunt daarbij is de brede welvaart. Vol enthousiasme werken we aan een gemeente waar het plezierig wonen, werken en leven is. Al die plannen uitvoeren kost wel geld en we moeten natuurlijk kijken of dat kan. De conclusie is: we staan er goed voor en er is voldoende budget om alle plannen ook uit te voeren met deze begroting. We zetten de weg die we ingeslagen zijn voort.“

Met lef samen bouwen aan de toekomst

Dit is de vierde en laatste programmabegroting van dit college. In 2022 zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen. Het versterken van de brede welvaart sluit goed aan bij het coalitieprogramma “Met lef samen bouwen aan onze toekomst”. Lef uitte zich in de transformatie in het sociale domein waarbij bewust niet is bezuinigd maar een transformatie in gang is gezet. Samen met inwoners zijn meer dan 100 gesprekken gevoerd om de toekomstvisie vorm te geven. Bouwen aan de toekomst is onder meer ook terug te vinden in de woningbouwplannen die Oude IJsselstreek in de steigers heeft gezet.  “We zijn écht anders gaan werken; met lef, vanuit de bedoeling en waar de inwoner centraal staat”, aldus Ria Ankersmit.

De speerpunten in de begroting

Gemeente Oude IJsselstreek heeft ervoor gekozen om een ontwikkelgemeente te zijn. Dit komt ook tot uiting in de plannen. Waar woningbouw een aantal jaar geleden nauwelijks mogelijk was door de krimp, staan nu veel nieuwe plannen in de steigers. Daarbij wordt de klimaatadaptatie een belangrijk thema. En niet alleen bij de woningbouw, maar ook als het gaat om wateropslag en voldoende groen in de woonkernen. Het college zet het komende jaar in op meer afvalscheiding, zonne-energie op daken, ontwikkeling van het Varssevelds Industriepark en er komt een toekomstplan voor de Oude IJsselzone. In het sociaal domein wordt, samen met de partners, verder vormgegeven aan de veranderingen die de gemeente enkele jaren geleden is gestart. Het participatiebedrijf STOER wil de inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan of ervoor zorgen dat ze op een andere manier meedoen aan de samenleving. In de begroting staat ook een investering in het onderwijs, om gelijke kansen te bevorderen. De aanpak van ondermijning wordt voortgezet, zodat Oude IJsselstreek een veilige gemeente blijft. Uiteraard blijft de gemeente naast ontwikkeling van nieuwe plannen ook de vele dagelijkse werkzaamheden uitvoeren.

Kosten en meer informatie

De woonlasten voor de inwoners in Oude IJsselstreek stijgen gemiddeld met 2,99%. Dit is ongeveer € 25,00 per jaar voor huishoudens met een eigen woning en een kleine grijze container. Hiermee zit Oude IJsselstreek aan de ondergrens van de middenmoot in vergelijking tot andere gemeenten.

Lees de hele begroting