Meerjarig sluitende begroting met beperkte stijging woonlasten

Samen verder bouwen aan een sterk Oude IJsselstreek

Het college van B&W biedt de gemeenteraad een meerjarig sluitende begroting aan. Ondanks de financiële tegenwind, ziet het college mogelijkheden om verder te bouwen aan een sterk Oude IJsselstreek. Er zijn besparingen nodig op verschillende terreinen. Maar de voorzieningen en kwaliteit van dienstverlening worden zoveel mogelijk op peil gehouden. De woonlasten stijgen beperkt in 2020.

In 2020 zet het college van B&W volgende stappen om de ambities waar te maken. Door samen te bouwen aan nieuwe industrieterreinen, huizen en scholen, maar ook aan duurzaamheid, groen, vitaal platteland, veiligheid, inclusie en regionale samenwerking. Het college gaat ook buiten de gebaande paden. Zoals met de brede maatschappelijke inbreng bij de invoering van de Omgevingswet en de uitvoering van de jeugdhulp. De gemeente gaat in 2020 verder aan de slag met onder andere:

 • de voorbereiding van de ontwikkeling van bedrijventerrein Hofskamp Oost III
 • de bouw van extra woningen, met name voor starters en senioren
 • opstellen van een visie op landschap, natuur en (stedelijk) groen samen met betrokken partijen en inwoners
 • de toekomstbestendig wonen leningen
 • realisering van een informatiepunt zodat bestaande voorzieningen en activiteiten binnen zorg en welzijn voor inwoners beter vindbaar worden
 • onderzoek naar de samenwerking tussen  ondernemers, overheid en onderwijs om inwoners te helpen leren (een leven lang leren)
 • uitbreiden van het aanvragen van producten via de website
 • voorbereiding van het realiseren van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Gendringen en Silvolde
 • intensiveren van de samenwerking met Duitse buurgemeenten op verschillende beleidsvelden
 • uitvoeren van het nieuw integrale veiligheidsbeleid en de aanpak van ondermijning
 • ombuigingen in het sociaal domein

Vanuit visie naar een duurzaam en betaalbaar sociaal domein

Binnen het sociaal domein wordt Oude IJsselstreek, zoals veel gemeenten in Nederland, geconfronteerd met uitdagingen. Een transformatie is nodig. De gemeente is daarom in 2018 gestart met een Kwaliteitsslag in het sociaal domein. Centraal hierin staan de begrippen normaliseren, voorkomen en innoveren/samenwerken. Het afgelopen jaar heeft de gemeente allerlei maatregelen getroffen, die uiteindelijk moeten leiden tot een aanzienlijke reductie van de kosten in het sociaal domein. Voorbeelden zijn de nieuwe werkwijze ten aanzien van de jeugdhulp en de verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering van de Participatiewet (zoals het project Meedoen werkt!). Vanuit een visie wordt toegewerkt naar een duurzaam betaalbaar sociaal domein. Dat wordt in deze begroting zichtbaar.

Beperkte stijging woonlasten

De gemeente ontvangt een lagere algemene uitkering vanuit het Rijk. Besparingen zijn onvermijdelijk. Het college heeft in de breedte van de begroting gezocht naar bezuinigingen die zo min mogelijk de samenleving raken. De voorzieningen en de dienstverlening zijn zoveel mogelijk ontzien. De woonlasten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen beperkt met 1,85%.  

Besluitvorming gemeenteraad

Op 10 oktober presenteert het college van B&W de begroting aan de raadsleden. Op 17 oktober zijn de algemene beschouwingen. Vervolgens zijn er eind oktober commissievergaderingen. Op 7 november neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de begroting.

Bekijk de begroting online

Bekijk de begroting in PDF-formaat