Locatiepaspoort Varsseveld West

Varsseveld West is aangewezen als eerste locatie om de planvorming woningbouw voor op te pakken. De komende vijf jaar werken we aan de uitvoering en het realiseren van de plannen. Een belangrijke stap die gezet is, is het locatiepaspoort Varsseveld West. Hierin staan in grove lijnen de plannen en ambities voor de nieuwe woonwijk.

Wat staat er in het locatiepaspoort?

In het locatiepaspoort staat beschreven wat de plannen zijn voor het gebied Varsseveld West. Er staat bijvoorbeeld in welk soort woningen er passen, maar ook hoe de aansluiting kan zijn met het gebied eromheen, welke parkeergelegenheden passen, welke groenstroken en hoe we rekening houden met het ecologisch systeem.

Hoe is het locatiepaspoort tot stand gekomen?

Het locatiepaspoort is in overleg met de omgeving en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Er zijn inloopavonden en overleggen geweest met eigenaren, bewoners, dorpsbelangenorganisaties, het Waterschap en andere belanghebbenden.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de woningbouwontwikkeling in een groter verband voor de kern Varsseveld moet worden gezien als je kijkt naar wegen, bereikbaarheid en bedrijventerreinen. Met de omwonenden van het gebied is vooral gekeken naar de situatie rond hun woning, waarbij hun verzoek aan de gemeente is om zoveel mogelijk rekening te houden met hun woongenot en uitzicht in en aan de randen van het plangebied.

De gesprekken zijn verwerkt in het locatiepaspoort. Zo is bijvoorbeeld in het plan de Tuitstraat aangepast van een doorgaande weg naar bestemmingsverkeer en zijn op verschillende plekken groenstroken toegevoegd.

Het locatiepaspoort is klaar voor de volgende stap in het planproces: het opstellen van een stedenbouwkundig schetsontwerp.

Wat gebeurt er nu?

We gaan verder met het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Dit doen we, net zoals bij het opstellen van het locatiepaspoort door gesprekken te voeren met eigenaren, inwoners, omgeving en belanghebbenden. De verwachting is dat er kort na de zomer van 2022 een schetsontwerp ligt, waarvoor we opnieuw een informatieavond organiseren.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Op de website van de gemeente staat veel informatie over woningbouwplannen. Ook kunt u zich inschrijven op het platform: www.onzeoudeijsselstreek.nl. U kunt hier niet alleen informatie vinden maar ook meepraten over de verschillende projecten. Op het platform is ook het locatiepaspoort in te zien.