26 april 2019

Lintjesregen in Oude IJsselstreek

 

Introductie

Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Otwin van Dijk maar liefst negen Koninklijke onderscheidingen uit. Eén gedecoreerde werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en acht gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan en Mieke Veenink uit Terborg

Jan Veenink (69 jaar)

Jan was van 1989 tot 2010 actief als vrijwilliger voor voetbalvereniging Terborg. Jarenlang verrichtte hij allerlei hand- en spandiensten ten aanzien van de gebouwen en velden, was jeugdleider van diverse teams en actief in de kantine. Al sinds 1989 is Jan actief als vrijwilliger van het Terborg Toernooi en sinds 2007 ook als bestuurslid. Als manager accomodatiezaken en lid van het organisatieteam is hij onder meer verantwoordelijk voor de velden, de coördinatie op- en afbouw, de kleedlokalen en de horeca.
Van 2003 tot 2008 zette Jan zich ook in voor voetbalvereniging VVG ’25 uit Gaanderen.
Sinds 2012 kan woonzorgcentrum De Schuylenburgh in Silvolde vele uren per week rekenen op zijn inzet. Hij ondersteunt de technische dienst met allerlei klussen en maakt deel uit van de vrijwillige vervoersdienst.

Mieke Veenink-Vrendenbarg (67 jaar)

Mieke gaf van 1979 tot 1994 bijbelklas aan heel jonge kinderen op de zondagschool Hervormde Parochie in Terborg.
Net als haar echtgenoot Jan was ze van 1989 tot 2010 actief als vrijwilliger voor voetbalvereniging Terborg en bleef zij zich, ook na 2010, inzetten voor het Terborg Toernooi. Jarenlang was zij leider en wedstrijdcoördinator bij de jeugd en lid van de schoonmaakploeg van kantine en kleedkamers. Mieke organiseert de gehele catering rondom het Terborg Toernooi, assisteert bij de muntenverkoop en entreekassa en verzorgt de schoonmaak. Jan en Mieke hebben diverse malen hun huis opengesteld als gastgezin voor de sporters die deelnemen aan het toernooi.
Voor voetbalvereniging VVG’25 is Mieke ruim 15 jaar actief geweest als wedstrijdsecretaris, zat in het jeugdbestuur en was leidster/trainster van de jongste pupillen op het veld en in de zaal. Dankzij haar hebben vele jeugdleden een mooie voetbaltijd gehad.
Ook woonzorgcentrum De Schuylenburgh kan veel uren per week rekenen op haar inzet. Ze helpt dan onder meer in de kapsalon.

Frans Duvigneau uit Terborg (73 jaar)

Frans zat (vanaf 1969) ruim 30 jaar in het bestuur van volleybalvereniging Vollverijs, was scheidsrechter voor de club en het district en trainde de ‘Heren1’. Vanuit zijn betrokkenheid bij Vollverijs was hij ook wedstrijdcoördinator en organisator/initiatiefnemer van de recreantentoernooien van de Nederlandse Volleybal Bond.
Meer dan 35 jaar is Frans betrokken bij en zet hij zich in voor Voetbalvereniging Terborg. Als bestuurslid, als leider, in de kantine(commissie) en voor de (leden)administratie. Maar ook voetbalteams uit Doetinchem konden rekenen op zijn inzet.
Sinds 2004 leidt Frans als wedstrijdleider van bridgeclub Ruiten Troef onder meer de wekelijkse speelavonden.
Verder zet hij zich in als vrijwilliger bij het stembureau, geeft hij Nederlandse (bij)les aan volwassen allochtonen, surveilleert hij bij centrale toetsmomenten en biedt hij hulp bij de inname van boeken aan het einde van het schooljaar op een school in Doetinchem.

Fred Jansen uit Terborg (58 jaar)

Fred is sinds jaar en dag actief voor de Heilige Georgiusparochie in Terborg, in bestuurlijke functies en in de uitvoering. Alle werkzaamheden rondom het kerkgebouw, de pastorie en het Jorishuis worden al decennialang door hem opgepakt.
Sinds 2007 is hij bestuurslid (vanaf 2010 voorzitter) van de Stichting R.K. Begraafplaats St. Barbara in Terborg. Vele uren steekt Fred in het beheer van de website, het tuinbeheer en het onderhoud aan de gebouwen en de begraafplaats.
Ook zwem- en waterpolovereniging De Gendten kan rekenen op zijn inzet. In de aanloop naar de bouw van het nieuwe zwembad in Terborg heeft hij, als bestuurslid, de belangen van de vereniging op zeer goede wijze behartigd. En ook deze vereniging kan rekenen zijn praktische ondersteuning en inzicht, vooral op klusgebied.

Jozef Oostveen uit Silvolde (72 jaar)

Jozef was tot zijn pensionering in 2008 werkzaam als dierenarts. Naast zijn reguliere werkzaamheden, ondersteunde hij zijn klanten bij de ruiming van vee als gevolg van de BSE-epidemie. Verder was hij een voorloper bij het toepassen van innovatieve technieken en overtuigde hij meer behoudende collega’s dit ook toe te passen. Pro Deo verrichtte hij professionele diensten bij non profit organisaties.
Binnen de parochie Maria Laetitia vervult Jozef sinds 1984 tal van taken. Hij gaat onder meer voor in diensten, bereidt het Heilig Vormsel voor, zet bezinningsdagen op voor volwassenen en jeugd en heeft zitting in diverse deelgroepen. De overgang naar een groter parochieverband (de fusie met andere parochies) is mede door zijn inzet in goede banen geleid.
In 2016 heeft hij – samen met zijn vrouw – een vluchtelingengezin dat voor hulp aanklopte bij de kerk, de eerste opvang geboden. Jozef richtte naar aanleiding van dit voorval de Stichting Strohalm op. Deze stichting, waarvan hij nu penningmeester is, biedt hulp aan mensen die om een reden ‘buiten de boot’ vallen.
Het dierenpark De Schuylhut in Silvolde is mede door hem opgericht. Hij verzorgt dagelijks de dieren en biedt belangeloos dierenartshulp.

Jan en Freda Derksen uit Varsseveld

Jan Derksen (75 jaar)

Binnen de Protestante Gemeente Varsseveld heeft Jan zich sinds 2010 op verschillende fronten vol overgave ingezet: als coördinator van de vrijwilligers (waarbij hij zelf ook regelmatig de handen uit de mouwen steekt) en als lid van het college van diakenen en de generale synode.
In 1992 werd Jan voorzitter van Veilig Verkeer Nederland. Na 8 jaar stopte hij als voorzitter, maar bleef actief als vrijwilliger.
Samen met zijn echtgenote Freda is hij zeer actief voor de Samenloop voor Hoop, een 24-uurs wandelestafette waarbij geld wordt ingezameld voor het KWF.
Als chauffeur zet Jan zich belangeloos in voor de kringloopwinkel en de ouderen die wonen in het plaatselijke zorgcentrum. Dankzij zijn inzet kunnen deze mensen op een prettige en verantwoorde wijze deelnemen aan uitstapjes en activiteiten.
In het verre verleden was Jan ook bestuurslid van de Christelijke Gelderse Muziekbond (1970-1983) en de Stichting Overkoeling Nederlandse Muziek Organisatie (1970-1988).

Freda Derksen (77 jaar)

Vanaf 2006 is Freda betrokken bij de Protestante Gemeente Varsseveld: als pastoraal medewerker, penningmeester, administratieve ondersteuner, lid van de Oecumenische werkgroep en voorzitter van de Vrouwenraad. Als lid van de Oecumenische werkgroep heeft ze bijgedragen aan de verbetering van contacten tussen de verschillende kerkgenootschappen in en om Varsseveld. Dit heeft onder meer geleid tot een aantal gezamenlijke kerkdiensten en ontmoetingen tussen leden van de afzonderlijke genootschappen.
Ruim 12 jaar (1982-1995) was Freda secretaris bij muziekvereniging Jubal. Zij was onder andere één van de drijvende krachten bij de organisatie van het concert dat ter ere van het 50-jarig bestaan werd georganiseerd. Verder heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd bij een actie, waarbij de muziekvereniging in samenwerking met de gemeente, bij alle inwoners containers bezorgde. Het leverde Jubal een mooi startkapitaal op voor de aanschaf van de nieuwe uniformen.
Van 1998 tot 2002 was Freda bestuurslid van het CDA, afdeling Wisch, en was zij gemeenteraadslid.
Sinds 2003 is ze vrijwilliger bij Stichting Sravana. Deze stichting biedt ondersteuning aan mensen in de terminale fase van hun leven.
Meer recent is Freda gestart als vrijwilliger bij Bibliotheek De Achterhoekse Poort en het daaraan verbonden Taalhuis. Elke week zet zij zich in als begeleidster van een leesgroep voor mensen (overwegend met een niet-Nederlandse achtergrond) die nog moeite hebben met Nederlands lezen, spreken en schrijven. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor gemeentelijke nieuwkomers die beter willen integreren in de lokale samenleving en daartoe vooral taalhulp en Nederlands taalcontact zoeken.
Ook Freda zet zich in voor de Samenloop voor Hoop.

Marga Leenman uit Varsseveld (58 jaar)

Marga is ruim 25 jaar pleegouder geweest. Van 1999 tot en met 2014 op contractbasis, maar 12 jaar daarvoor was zij al gestart met de opvang van kinderen. Dit betrof zowel crisis als langdurige opvang, naast de zorg voor haar eigen kinderen!
Voor drie pleegkinderen die zij in huis heeft gehad is zij sinds 2014 mantelzorger. Zij doet de boodschappen, zorgt voor de begeleiding naar artsen, ondersteunt bij ziekenhuisopname, begeleidt bij school, studie en werk.
Pleegzorg is een zeer belangrijke maatschappelijke activiteit. Kwetsbare kinderen (soms zwaar beschadigd), die zonder de veilige, warme en liefdevolle hulp van Marga waarschijnlijk nooit hadden kunnen bereiken wat ze nu wel hebben bereikt – zowel op emotioneel als maatschappelijk vlak. Het is zeer te prijzen als iemand zichzelf op deze wijze voor de medemens inzet (en dat 24 uur per dag!).

Ben Groenewold uit Varsseveld (76 jaar) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ben is al 38 jaar bestuurslid van zangvereniging Door Eendracht Sterk in Westendorp, waarvan 13 jaar als zeer gedreven voorzitter.
In februari 2005 trad hij toe tot het bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Varsseveld. In mei 2005 heeft hij het vicevoorzitterschap op zich genomen, later werd hij benoemd tot voorzitter. Deze functie heeft hij vervuld tot december 2008. Hij onderhield de contacten met de landelijke vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en bezocht de Algemene Vergaderingen en de regiovergaderingen en vertegenwoordigde zo de afdeling. Plaatselijk onderhield hij ook de contacten met de ander geloofsgemeenschappen. Onder zijn bezielende leiding vonden ingrijpende veranderingen plaats. Zijn inzet en gedrevenheid hebben bijgedragen aan de huidige positie van de Vrijzinnigen Varsseveld e.o.
Gedurende vele jaren zet Ben zich in op het gebied van de belangenbehartiging van senioren. Als voorzitter van de ANBO (sinds 2011) en later van de Senioren Bond Oude IJsselstreek (2017) was Ben actief betrokken bij het Seniorenconvent, een overlegplatform waarin de partners door overleg tot een eensluidend standpunt proberen te komen in zich daartoe lenende onderwerpen en zaken.
Sinds 2012 is Ben voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van appartementencomplex de Mauritshove, waarbij hij zich maximaal inzet voor alle bewoners.
In het verre verleden was hij ook voorzitter van de speeltuinvereniging in Diepenheim, vrijwilliger bij en scriba van de Nederlandse Hervormde Gemeente Coevorden en vrijwilliger bij en initiatiefnemer van het Jeugdkoor Westendorp, waar hij onder andere dirigent was.