25 juli 2018

Kennisgeving onteigeningsplan N317 rotonde Bontebrug

 

Introductie

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Oude IJsselstreek voor de uitvoering van het inpassingsplan N317 rotonde Bontebrug.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Oude IJsselstreek deelt mee dat op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie Gelderland onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het inpassingsplan N317 rotonde Bontebrug.

Het inpassingsplan voorziet in de aanleg van een rotonde, de aanpassing van fietspaden en de aanleg van een parallelweg ter plaatse van de huidige T-aansluiting N317-Ulftseweg / Dinxperloseweg en Oversluis te Oude IJsselstreek. Deze aansluiting heeft thans onvoldoende capaciteit om de verschillende verkeerstromen snel en veilig af te wikkelen. Daarnaast bestaat er in de huidige situatie voor fietsers een onveilige situatie om bij de aansluiting over te steken.

Door de aanleg van een rotonde (rotonde Bontebrug) wordt een veilige en vloeiende doorstroming van het verkeer, ook in de toekomst, gegarandeerd. Daarnaast wordt door de aanleg van de rotonde de verkeersveiligheid voor auto’s en fietsers ter plaatse verbeterd. Dit laatste onder meer door de aanleg van een nieuwe fietsverbinding. Met het te realiseren fietspad wordt een ontbrekende schakel in de fietsontsluiting ter plaatse ingevuld.

In het inpassingsplan is aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak de bestemming Verkeer en de dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachting dal Oude IJssel en Aa-strang toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

Gemeentehuis Oude IJsselstreek, Staringstraat 25 te Gendringen (openingstijden vindt u hier).
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 9 augustus 2018 tot en met 19 september 2018.

Zienswijzen


Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. 2018-11. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl
 
Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer P.W.M. Lommerse,
tel.nr. 0651319545; b.g.g. tel.nr. 06-46131163.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 11 oktober 2018 om 11.00 uur in het gemeentehuis Oude IJsselstreek, spk. 47, zaal Wals, Staringstraat 25 te Gendringen. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.