Informatie over het coronavirus.

Jaarverslag klachtenbehandeling 2019

Op grond van de wet moet de gemeente zorgdragen voor een goede klachtenbehandeling. Soms komt het namelijk voor dat u als inwoner niet tevreden bent over de gemeente en een klacht indient. Op 17 maart 2020 is het Jaarverslag klachtenbehandeling 2019 aan het college aangeboden. Uw klachten kunnen concrete en bruikbare informatie opleveren waar de gemeentelijke organisatie van kan leren. Dit leest u ook terug in de aanbevelingen bij het jaarverslag.

U kunt een klacht schriftelijk, mondeling, per e-mail, telefonisch of via het klachtenformulier op onze website indienen. De gemeente vindt het belangrijk dat klachten vormvrij ingediend kunnen worden zodat er geen drempels opgeworpen worden. Bijna de helft (14 van de 30) van de klachten werd in 2019 ingediend via het klachtenformulier op de website. In 2018 was dit slechts 11%. De aard van de klachten was in 2019 zeer divers; in de meeste gevallen ging het over (gebrekkige) communicatie.

In 2019 zijn 30 klachten binnengekomen die aan de klachtencoördinator zijn voorgelegd. Alle klachten zijn in 2019 afgehandeld zonder een formele hoorzitting, maar met het aanbieden van een laagdrempelige, praktische oplossing als de aard van de klacht dit toeliet.

In de praktijk gaat het niet alleen om klachten die worden ingediend tegen medewerkers van de gemeente Oude IJsselstreek, maar ook om klachten over de werkwijze van onze gemeente.

De gemeente streeft ernaar uw klacht zo laagdrempelig mogelijk naar tevredenheid af te handelen. Als u het toch niet eens bent met de uitkomst van de klachtbehandeling dan kunt u een verzoek indienen bij de Nationale Ombudsman. De klachtencoördinator bezoekt jaarlijks het congres van de Nationale Ombudsman om de informatievoorziening en netwerken op peil te houden.

In totaal zijn er in 2019 23 verzoekschriften behandeld door de Nationale Ombudsman. In veel gevallen gaat het hierbij echter om verzoekschriften die niet eerst aan de klachtencoördinator zijn voorgelegd. Van die 23 verzoekschriften, heeft de Nationale Ombudsman in 20 gevallen geen aanleiding gezien om een onderzoek in te stellen. Vaak zijn klagers terugverwezen naar de gemeente. In 3 gevallen heeft de Nationale Ombudsman wel aanleiding gezien om een onderzoek in te stellen. Alle drie deze onderzoeken waren op 31 december 2019 nog in behandeling. Het resultaat van dit onderzoek wordt meegenomen in het overzicht ontvangen en behandelde verzoeken 2020 van de Nationale Ombudsman.

U kunt het volledig jaarverslag over de klachtenbehandeling onderaan deze pagina lezen.