7 maart 2019

Jaarverslag klachtenbehandeling 2018

 

Introductie

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet de gemeente zorgdragen voor een goede klachtenbehandeling. Soms komt het namelijk voor dat u als inwoner niet tevreden bent over de gemeente en een klacht indient. Op 19 maart 2019 is het jaarverslag klachtenbehandeling 2018 aan het college aangeboden. Het aantal klachten is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 2017, maar ligt wel op het niveau van de afgelopen jaren. De gemeente zet voortdurend in op verbetering van haar dienstverlening. Uw klachten kunnen concrete en bruikbare informatie opleveren waar de gemeentelijke organisatie van kan leren.

U kunt een klacht schriftelijk indienen, per e-mail, telefonisch of via het klachtenformulier op onze website. Meer dan de helft van de klachten is in het jaar 2018 digitaal (via de website of per e-mail ingediend). De gemeente vindt het belangrijk dat klachten vormvrij ingediend kunnen worden zodat er geen drempels opgeworpen worden. In de praktijk gaat het niet alleen om klachten die worden ingediend tegen medewerkers van de gemeente Oude IJsselstreek, maar ook om klachten over de werkwijze van onze gemeente.

Er is een klachtencoördinator. Deze medewerker neemt na ontvangst van uw klacht zo spoedig mogelijk contact met u op. De gemeente streeft ernaar uw klacht zo laagdrempelig mogelijk naar tevredenheid af te handelen. Als u het toch niet eens bent met de uitkomst van de klachtbehandeling dan kunt u een verzoek indienen bij de Nationale Ombudsman.

In 2018 zijn 19 (1 minder dan in 2017) klachten binnengekomen die aan de klachtencoördinator zijn voorgelegd. In 2018 zijn 19 (8 meer dan in 2017) verzoekschriften ingediend bij de Nationale Ombudsman. Van de 19 verzoekschriften die in 2018 zijn ingediend bij de Nationale Ombudsman zijn er 16 verzoekschriften afgedaan zonder onderzoek. Dit wil zeggen dat de Nationale Ombudsman in geen van deze 16 gevallen aanleiding gezien heeft om een onderzoek in te stellen.

Twee van de 19 verzoekschriften zijn in onderzoek genomen en vervolgens tussentijds beëindigd. Dat wil zeggen dat het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft ingesteld niet afgerond en dus beëindigd is. Van de 19 verzoekschriften was er 1 nog in behandeling per 31 december 2018. Het resultaat van dit onderzoek wordt meegenomen in het overzicht ontvangen en behandelde verzoeken 2019 van de Nationale Ombudsman.