Hoofdstructuur nieuwe wijk bekend

Dinsdagavond 19 april waren ruim 150 personen in het Borchuus in Varsseveld om daar de eerste tekeningen van de nieuwe wijk in Varsseveld te bekijken. De ambities voor de hoofdstructuur van de wijk werden door de gemeente getoond en bij de tekeningen kon iedereen vragen stellen of uitleg krijgen. De sfeer was overwegend positief en de meeste mensen zijn blij dat er gebouwd wordt.

 

Onder de bezoekers waren veel mensen die interesse hebben in een woning in dit gebied en ook omwonenden die natuurlijk graag wilden weten wat er ‘voor hun deur’ zou komen. De meeste omwonenden hebben al een gesprek gehad met de projectleider, maar nog niet iedereen. Met hen zijn alsnog afspraken gemaakt voor afstemming. De projectleider is blij dat zij zich gemeld hebben voor een gesprek.

Positief over groenstructuren

Het meest enthousiast waren de bezoekers over de groenstructuren die het een ruim opgezette en groene wijk maken. Door de groene structuren ontstaan een soort kleine wijkjes, wat ook zeer positief werd ontvangen. Het geeft een gevoel van kleine overzichtelijke buurtjes.  De omwonenden waren vooral blij met de groene strook die tussen de huidige woningen en de nieuw te bouwen woonwijk komt. Dit is een brede strook, waardoor hun groene uitzicht zoveel mogelijk wordt behouden.

Natuurlijk waren er ook zorgen. Zo maken enkele inwoners zich zorgen over de mogelijk toenemende drukte in de Tuitstraat. De verkeerskundige van de gemeente was aanwezig en zal hier kritisch naar kijken in het ontwerp. Daarnaast was de geluidsoverlast van de N18 een aandachtspunt van enkele inwoners. Daar is echter in het ontwerp rekening mee gehouden door afstand te houden, net als in de bestaande buurten in Varsseveld. Met de huidige schetsen, blijven we onder de wettelijke normen. Ook maakt een aantal omwonenden zich zorgen over het veranderen van hun uitzicht.

Over de nieuwe rotonde is veel gesproken. Er kwamen veel suggesties voor een stukje naar voren of juist terug, maar uiteindelijk bleek de huidige plek bij de kruising Doetinchemseweg-Buulsdijk toch de meeste voordelen te hebben. De manier waarop deze rotonde en de weg een nieuwe toegang biedt naar Varsseveld, werd positief beoordeeld.

Planning

De meeste vragen kwamen over de planning. Het is duidelijk dat er een grote behoefte is aan woningen en dat we zo snel mogelijk aan de slag moeten. Er zijn dan ook veel foto’s gemaakt van de planning zelf. Hierop staat onder andere dat we in het najaar terugkomen met het definitieve stedenbouwkundige plan. Hierop staan ook de kavels en de typen woningen. En ook was te zien dat we in 2024 hopen de eerste schop in de grond te kunnen zetten. Er waren daarnaast vragen over de welke type woningen er komen en de mogelijkheden om zelf een kavel te ontwikkelen. Er komen sowieso starterswoningen en levensloopbestendige woningen, maar over de uitgifte van kavels kunnen we in deze fase nog niet veel zeggen. Dat kan wel als het stedenbouwkundige plan er is.

Historisch besef

De kopjes in het gebied kent iedereen en hier werd veel naar gevraagd. In het plan werd al rekening gehouden met bebouwing op de kopjes, maar het ontwerpbureau zal naar aanleiding van de opmerkingen bij het vervolg nog extra kijken naar het zichtbaar maken/houden van deze kopjes.

Andere onderwerpen waar men aandacht voor vroeg waren de padenstructuur die er nu is en het kerkepad. Bij het ontwerp zal hier rekening mee worden gehouden. De huidige padenstructuur wordt zoveel mogelijk behouden en op sommige plekken zelfs aangevuld. We hebben ook veel geleerd deze avond van inwoners. Zo was er een inwoner die ons er op wees dat kerkepaden schijnbaar niet doorkruist mogen worden met autowegen. Of dat wettelijk ook zo is, dat bleef nog onduidelijk. Dat zoeken we nog uit.

Vervolg

Op de website OnzeOudeIJsselstreek zijn de kaarten te zien die gepresenteerd zijn en kunt u ook een reactie geven.

Dit is uiteraard een samenvatting van alles wat er deze avond voorbij is gekomen en er zijn nog veel meer onderwerpen besproken. Alle opmerkingen zijn genoteerd en daar waar mogelijk zullen we in de verdere ontwerpen hier rekening mee houden. Met enkele omwonenden volgen nog individuele gesprekken en zo hopen we zo snel mogelijk tot een ontwerp te komen waar zoveel mogelijk mensen tevreden mee zijn. We zullen niet alle wensen kunnen verwerken en kijken daarbij vooral naar het algemene belang.. Wel is iedereen het er over eens dat er woningen moeten komen en we waarderen ook zeer, dat ook omwonenden dit algemene belang erkennen. Voor hen verandert er natuurlijk veel.