Gemeente Oude IJsselstreek onderzoekt mogelijkheden inzameling grofvuil

Het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek wil de mogelijkheden onderzoeken voor inzameling van grof huishoudelijk afval en legt een aantal scenario’s voor aan de gemeenteraad.  Wethouder Janine Kock: “We gaan hiermee voor uitstekende service aan onze inwoners, en extra stappen op weg naar onze milieudoelen”.  Een voorstel inclusief scenario’s voor de inzameling van grof huishoudelijk afval (grofvuil) bespreekt de gemeenteraad op 28 november.

Afval inzamelen als grondstof 

In 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het afvalstoffenbeleidskader van Afval naar Grondstof 2016-2020 (VANG). In 2015 heeft het college van B&W het uitvoeringsplan VANG 2016 – 2020 vastgesteld. Mede vanuit de ambitie tot duurzaamheid heef de gemeente gekozen voor een andere insteek. Door meer afval als grondstof in te zamelen en her te gebruiken, wordt de productie van nieuwe grondstoffen vermeden, energie bespaard en de uitstoot van CO2 gereduceerd. De doelstelling van 75% scheiding van fijn huishoudelijk afval in 2020 is in 2017 al gerealiseerd. Zoals in het uitvoeringsplan is opgenomen, gaat de gemeente nu aan de slag met het verbeteren van de scheiding en dienstverlening van het grof huishoudelijk afval.

Elk scenario wordt bekeken

Om tot een zorgvuldige afweging te komen wordt een aantal verschillende scenario’s onderzocht en uitgewerkt. De scenario’s variëren van de huidige situatie handhaven en eventueel verbeteren tot aan het realiseren van een Circulair Ambachtscentrum, een milieustraat-plus. Waarbij naast het innemen van alle soorten grondstoffen ook wordt gezocht naar (hoogwaardige) toepassingen voor de grondstoffen. Hiermee wordt recht gedaan aan de veelheid aan opties op het gebied van inzameling van grof huishoudelijk afval.

Besluitvorming en planning

Het college legt zes scenario’s voor aan de raad. De bedoeling is dat de raad medio 2020 een besluit neemt over de inzameling van grof huishoudelijk afval.