Financiën op orde en aan de slag

College presenteert Jaarstukken 2022 en Voorjaarsnota 2024

Oude IJsselstreek sluit het jaar 2022 positief af met een incidenteel overschot van circa 2,9 miljoen euro. De financiën zijn op orde. Met lef en daadkracht heeft de gemeente de plannen uit de begroting gerealiseerd. Daarnaast was het ook noodzakelijk in te springen op (inter)nationale ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, inflatie, krapte op de woningmarkt en de energiecrisis. Met de gevolgen hiervan hebben we in 2023 en verdere jaren nog te maken. In de Voorjaarsnota zijn daarom twee belangrijke lijnen uitgezet. De focus blijft liggen op het realiseren van vastgestelde visies en beleidsplannen conform het coalitieprogramma. En daarnaast op het maken van noodzakelijk nieuw beleid. 

Wethouder Marco Bennink van Financiën: “We hebben een solide financiële basis. Voor de korte termijn staan we er financieel goed voor. Op de langere termijn liggen er wel enkele uitdagingen. We zijn daarin mede afhankelijk van de, op dit moment nog niet duidelijke, ontwikkeling van de Rijksfinanciering. We hebben voldoende ruimte om onze ambitieuze plannen uit het coalitieprogramma nu uit te voeren. Tegelijkertijd staat de wereld om ons heen niet stil. De ontwikkelingen op het gebied van onder andere huisvesting, klimaat, stikstof, energietransitie en opvang van vluchtelingen vraagt veel van ons als gemeente. We gaan aan de slag met nieuw beleid en plannen. Dat doen we niet alleen, maar samen met partners, ondernemers en inwoners. We blijven werken aan een gemeente die klaar is voor de toekomst en waar het goed leven is.”

Wat is er bereikt in 2022?

De gemeente heeft een groot deel van de plannen uit de begroting gerealiseerd. 

  • Er zijn veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zodat de komende jaren meer woningen kunnen worden gebouwd. 
  • De Klimaatagenda is vastgesteld. 
  • Er zijn 37 inwonersprojecten ondersteund met subsidie voor groenprojecten. 
  • Er is een start gemaakt met het opstellen van een ontwikkelprogramma voor de Oude IJsselzone.
  • Er zijn 5 jongerenwerkers gestart via Buurtzorg Jong.
  • De Cultuurnota 2022-2032 ‘Cultuur smeedt de toekomst’ is vastgesteld.
  • Het bestemmingsplan voor het Varssevelds Industrie Park (Het VIP) is, onherroepelijk. De meeste grondaankopen zijn gedaan.
  • Het Uitvoeringsplan Covid-19 is afgerond, denk hierbij aan extra ondersteuning voor verenigingen en stichtingen, inzet van een extra buurtsportcoach en sociaal werkers. 
  • Er zijn drie centrale locaties ingericht voor de opvang van bijna 100 Oekraïense vluchtelingen; twee schoolgebouwen en een voormalig woonzorgcomplex. Er verblijven daarnaast circa 30 Oekraïners in particuliere opvang. 

Financieel gezond

De gemeente sluit 2022 af met een fors positief resultaat. Er is een incidenteel overschot van 2,9 miljoen euro. Dit overschot wil het college inzetten voor het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen vanwege de invoering van de omgevingswet, voor vitale erven, de doorontwikkeling van de DRU en de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Het college stelt voor het resterende bedrag (1,7 miljoen euro) toe te voegen aan de algemene reserve. 
Er is daarnaast een overschot binnen het sociaal domein van 2,6 miljoen euro. Een bedrag van 1 miljoen gaat naar de reserve sociaal domein, waarmee in deze reserve totaal 4 miljoen euro zit. Het resterende bedrag van 1,6 miljoen gaat naar de algemene reserve. De algehele financiële positie van de gemeente eind 2022 is goed te noemen, waarbij de leningenportefeuille met circa € 7,5 miljoen is afgenomen. 

‘Handen uit de mouwen’

Door afgewogen keuzes te maken, presenteert het college een sluitend begrotingsbeeld voor 2024 en 2025. Het college blijft hard door werken aan de uitvoering van de visies en plannen. Het komende jaar gaat het college aan de slag met het voortvarend oppakken van woningbouw. Met het realiseren van bedrijventerreinen en het verhogen van de verkeersveiligheid. Met het vergroten van de leefbaarheid door het stimuleren van sport en cultuur en het laten meedoen van iedereen. Met veiligheid, economie en toerisme. Met armoedebestrijding, aanpak van droogte en vermindering van afvalstromen. Met inclusie en onderwijs. En met zorg voor hen die dat nodig hebben.  

Besluitvorming

Het college heeft de Jaarstukken 2022 en Voorjaarsnota 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad neemt tijdens de vergadering op 29 juni een besluit.