Cultuurnota 2022 – 2032: Cultuur smeedt de toekomst

Op 5 juli 2022 heeft het college ingestemd met de nieuwe Cultuurnota 2022 – 2032 ‘Cultuur smeedt de toekomst’. De Cultuurnota geeft een nieuwe culturele visie voor Oude IJsselstreek voor de komende 10 jaar. De gemeente wil kunst en cultuur een extra impuls geven en stimuleren dat meer inwoners aan culturele activiteiten meedoen. We zetten het ontwikkelen van bestaande initiatieven door. En gaan ook aan de slag met nieuwe plannen, zoals het verweven van cultuur binnen andere beleidsvelden, zoals educatie, gezondheid, toerisme en recreatie, en het sociaal domein. De komende jaren gaan we dan ook ons rijke culturele leven volop benutten binnen al deze domeinen.
 

Het bestaande beleidsplan “met vuur voor cultuur” is aan vervanging toe. In de afgelopen jaren zijn de marktomstandigheden en de culturele infrastructuur sterk gewijzigd, en dienen zich nieuwe ontwikkelingen en kansen aan. De nieuwe Cultuurnota past binnen de plannen van het Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek (CEPA). En geeft ook ruimte aan ons eigen cultureel veld, om te vernieuwen, verbinden en verstevigen.

Wethouder Janine Kock: “Kunst en cultuur heeft een economische maatschappelijke meerwaarde en is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Kunst en cultuur verbindt en inspireert om mee te doen en draagt zichtbaar bij aan geluk, talentontwikkeling en sociale verbinding. Wat sport is voor het lichaam is cultuur voor de geest. We hebben in onze gemeente een rijk cultureel verenigingsleven en daar bouwen we met deze nota op voort. “

Vijf pijlers

In de Cultuurnota staan vijf pijlers centraal, waar de gemeente de komende 10 jaar op inzet:

  1. Kunst- en cultuureducatie
  2. Community art (kunst en cultuur als middel binnen het sociaal domein)
  3. Toerisme en recreatie (cultuuraanbod als middel om toeristen aan te trekken)
  4. Cultuurplatform
  5. Podia, musea en kunst in de openbare ruimte.

Gesprekken

Bij de totstandkoming heeft de gemeente verschillende gesprekken gehad met cultuuraanbieders, makers en liefhebbers van kunst en cultuur. Zij hebben hun wensen en kansen voor de cultuursector kenbaar gemaakt. In het voorjaar van 2022 is een Expertmeeting georganiseerd onder leiding van voormalig gedeputeerde Hans Esmeijer. De inbreng van de verschillende partijen is meegenomen bij het opstellen van de nota.

Hoe verder?

De gemeenteraad bespreekt de Cultuurnota naar verwachting in september. Wanneer de raad de nota heeft vastgesteld, gaat de gemeente, samen met haar partners, aan de slag met de uitvoering. In het uitvoeringsprogramma worden per pijler specifieke activiteiten benoemd.

Bekijk de Cultuurnota 2022 - 2032: Cultuur smeedt de toekomst (pdf, 11.6 MB)