15 mei 2018

Coalitieprogramma tussen Lokaal Belang en CDA

 

Introductie

Lokaal Belang en het CDA hebben dinsdag 15 mei overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma voor Oude IJsselstreek. Het document “Met lef samen bouwen aan onze toekomst” is het uitgangspunt voor het coalitieprogramma van Lokaal Belang en het CDA. Maar bij de totstandkoming ervan zijn ook gesprekken gevoerd met de SP, PvdA, D’66 en VVD. Wat geleid heeft tot een ambitieus en modulair coalitie programma. Een programma waarin iedere partij een rol en aandeel krijgt bij het oplossen van vraagstukken en aanpakken van uitdagingen. En waarbij in beginsel bij de besluitvorming geen scherpe scheidslijn ligt tussen coalitie en oppositie.

Samenwerken aan de veranderende rol

In het coalitieakkoord wordt ingegaan op de veranderende rol van gemeente. Maatschappelijke- en economische ontwikkelingen vragen om een overheid die mee verandert. Een overheid die een andere manier van werken, afwegingen en besluitvorming hanteert. Zodat zij beter kan inspelen op de eisen die inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de gemeente stellen. Daarbij kijkt de gemeente ook naar wat we van hen mogen verwachten. Regionale en internationale samenwerking zijn belangrijker dan ooit voor het realiseren van de opgaven. Dit vraagt om een intensivering van samenwerkingsverbanden.

Ambities

De ambities uit het coalitieprogramma passen goed binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP) van het rijk. Samengevat komen ze op het volgende neer:  

 • Meedoen aan onze samenleving
 • Een leven lang leren
 • Flexibel wonen op maat           
 • Een bloeiende economie biedt kansen voor inwoners en bedrijven
 • Over onze grenzen heen kijken
 • Duurzaamheid geeft nieuwe energie
 • Van buiten naar binnen werken
 • Een visie op onze omgeving
 • Financiën in balans


Portefeuille verdeling wethouders en burgemeester

Oude IJsselstreek  kent 14 woonkernen. Iedere woonkern heeft zijn eigen vraagstukken en dynamiek. Daarom is naast inhoudelijke aandacht ook investeren in het lokale netwerk tussen inwoners, bedrijven, (belangen)verenigingen en gemeente belangrijk. De nieuwe wethouders zullen zich niet beperken tot taakvelden, maar zich ook richten op bepaalde gebieden (gebiedswethouder). Opgeteld met de ambitie van dit collegeprogramma vraagt dit extra energie en capaciteit van de wethouders. Daarom is gekozen voor 4,2 Fte wethouders. Deze Fte’s zijn verdeeld in 3 fulltime en 2 parttime wethouders.

De rol van de burgemeester zal zich naast zijn representatieve taken, de komende jaren ook richten op het versterken van de netwerken. Lokaal, regionaal en landelijk als ook deelname van de gemeente aan landelijke pilots en projecten. Het college van B&W ziet er als volgt uit:

Bert Kuster (Lokaal Belang) 1, 0 FTE

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugdbeleid
 • Sport
 • Volksgezondheid
 • Regionale grensoverschrijdende samenwerking
 • Regionale bedrijventerreinen West Achterhoek

Gebiedswethouder voor: Ulft en Gendringen

Peter van de Wardt (CDA) 1,0 FTE

 • Participatiewet, meedoenbeleid
 • Vluchtelingen en statushouders
 • Inclusie
 • Onderwijs
 • Economie
 • DRU- industriepark

Gebiedswethouder voor: Bedrijven en ondernemersverenigingen

Ben Hiddinga (Lokaal Belang) 1,0 FTE

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Omgevingswet en omgevingsvisie
 • Grondzaken
 • Financiën

Gebiedswethouder voor: Terborg en Silvolde

Janine Kock (CDA) 0.6 FTE

 • Duurzaamheid, circulair, milieu en afval
 • Kunst en cultuur
 • Recreatie en toerisme

Gebiedswethouder voor: Varsseveld, Westendorp en Heelweg

Ria Ankersmit (Lokaal Belang) 0.6 FTE

 • Natuur, groen en plattelandsontwikkeling
 • Wegen en riolering
 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Project N18/A18 2e fase

Gebiedswethouder voor: Sinderen, Breedenbroek-Voorst, Netterden, Etten, Megchelen, Varsselder en Bontebrug

Otwin van Dijk (Burgemeester)

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie (o.a. omgevingsvisie)
 • Personeel en organisatie
 • Klachten
 • ICT
 • Bezwaar en beroep
 • APV en handhaving
 • Dienstverlening (+ van buiten naar binnen werken)
 • Communicatie
 • Representatie
 • Omgevingsdienst Achterhoek
 • Mediacentrum Regio8
 • Erfgoedcentrum Achterhoek- Liemers
 • Lobbywerkzaamheden