11 september 2019

Buurtzorg Jong wordt samenwerkingspartner gemeente

 

Introductie

Hulp zo dicht mogelijk bij de inwoners organiseren en de toegang zo eenvoudig en eenduidig mogelijk maken, dat is een belangrijke wens van Oude IJsselstreek. De gemeente heeft hiervoor Buurtzorg Jong als samenwerkingspartner geselecteerd na het uitvoeren van een subsidietender.

Wanneer inwoners contact hebben met deze ‘toegang’ hoeft dit niet altijd onmiddellijk en automatisch tot een hulpverleningstraject te leiden. Verantwoord niets doen en mensen helpen om zelf aan hun problemen te werken is de eerste optie. Dit kan omdat mensen al in een vroeg stadium contact kunnen hebben. Deze werkwijze past binnen de visie van de gemeente waarin normaliseren centraal staat. Met normaliseren wordt bedoeld dat dingen die gewoon bij het leven horen, ook wanneer ze moeilijk of vervelend zijn, niet automatisch tot problemen worden gemaakt waarvoor hulpverlening moet worden georganiseerd. Veel belangrijker vindt de gemeente dat mensen hulp krijgen om zelf te werken aan problemen. En natuurlijk is er altijd hulp voor mensen als dat echt nodig is.

Subsidietender
De gemeente is op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner voor de toegang tot de jeugdhulp die aansluit bij deze visie en ambitie. Daarvoor is een subsidietender uitgeschreven voor de opvoed- en opgroeiondersteuning, de toegang tot jeugdhulp en de regievoering op jeugdhulp. Het college van B&W heeft, op basis van deze subsidietender, Buurtzorg Jong geselecteerd om de komende 5 jaar deze werkzaamheden uit te voeren in samenwerking met de gemeente en overige partners. Deze partij sluit het best aan bij de visie en ambitie van de gemeente. De komende maanden treffen de gemeente en Buurtzorg Jong de voorbereidingen. Daarbij draagt de gemeente er zorg voor dat de continuïteit van hulp voor de jeugdigen blijft gewaarborgd.

De gemeente kiest bewust voor een langlopende subsidierelatie. Dit is een trendbreuk die volgens de gemeente noodzakelijk is om samenwerkingspartners een toekomstperspectief te bieden om zo samen te kunnen innoveren. Deze manier van langdurige samenwerking wil de gemeente binnen het sociaal domein op meer plekken organiseren.

Niet langer een knip tussen indicatie en hulp
De professionals van Buurtzorg Jong verkennen in de nieuwe werkwijze niet alleen de vraag, maar verlenen zelf ook lichtere vormen van ondersteuning en hulp. De knip tussen indicatie en het verlenen van hulp, die er nu is, verdwijnt daarmee voor een deel. Hiermee bestrijdt de gemeente een deel van de bureaucratische belemmeringen om echt te doen wat nodig is.

Voor zwaardere en specialistische vormen van hulp blijft natuurlijk een doorverwijzing mogelijk en hiervoor blijf vooralsnog een vorm van indicatie nodig. De professionals van Buurtzorg Jong zullen nadrukkelijk de verbinding leggen met voorzieningen in het basisniveau (alles wat in buurten aanwezig is, waarvoor geen indicatie nodig is, zoals verenigingen, bibliotheek en sociaal werk) zodat zij elkaar versterken.

Kwaliteitsslag Sociaal Domein
De samenwerking met Buurtzorg Jong houdt verband met de kwaliteitsslag die Oude IJsselstreek in 2018 heeft ingezet in het Sociaal Domein. Hierbinnen staan drie hoofdlijnen centraal: normaliseren (zaken die gewoon bij het leven horen, moeten niet tot problemen worden gemaakt), voorkomen en samenwerken/innoveren.