Belangrijke rol sleutelpersonen bij inburgering statushouders

In opdracht van de acht Achterhoekse gemeenten heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de (mogelijke) rol van sleutelpersonen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de nieuwe Wet Inburgering. Vrijdag 10 juli is het rapport aangeboden aan de wethouders Jorik Huizinga van Doetinchem en Marieke Overduin van Oude IJsselstreek. 

Sleutelpersonen

De acht gemeenten werken samen met 22 sleutelpersonen en cultuurverbinders om de integratie van statushouders in Gelderland te versnellen. Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat sleutelpersonen een belangrijke rol spelen in het contact tussen statushouders en organisaties die met statushouders te maken hebben. Sleutelpersonen zijn zelf migrant of vluchteling, hebben het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en kunnen een brugfunctie vervullen tussen statushouders, instanties en gemeenten. Zij weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen. Zij hebben zelf ervaren hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Sleutelpersonen vervullen verschillende rollen, zoals verbinder, vertaler en voorlichter.

Resultaten en aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van sleutelpersonen ertoe leidt dat ook mensen worden bereikt die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, of om allerlei redenen op afstand, afwachtend of argwanend staan ten opzichte van instituties. Het (breder) inzetten van sleutelpersonen in de inburgering kan daarmee leiden tot een meer doelmatige besteding van middelen. Verder is geconstateerd dat met name de adviesrol van sleutelpersonen bij de voorbereiding en inrichting van de nieuwe Wet inburgering kan worden versterkt. Gemeenten en hun ketenpartners kunnen op die manier de ‘stem’ van nieuwkomers beter in hun beleid en uitvoering meenemen.

Lees hier de hele rapportage

Nieuwe Wet inburgering

Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat naar verwachting op 1 juli 2021 in. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Binnen dit pilotprogramma is het mogelijk om lopende initiatieven te evalueren. Eén zo’n initiatief is ‘Sleutelpersonen in de Achterhoek’.