Nieuwe contractperiode vanaf 2022

De huidige contracten met zorgaanbieders voor ambulante Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning lopen af op 31 december 2021. In 2021 doorlopen wij daarom een nieuw zorginkoopproces zodat we vanaf 1 januari 2022 kunnen starten met een nieuwe contractperiode.

Visie op Sociaal Domein

De gemeente heeft haar visie op het sociaal domein beschreven in de notitie 'Naar het hart van de beweging'. Deze visie vraagt om een grote omslag in de wijze van samenwerken tussen de gemeente en zorgaanbieders én tussen zorgaanbieders onderling. Het kernidee waarin we geloven is dat er ruimte nodig is voor bezieling in de hulp, zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. Het gaat om mensen; hun behoeften, mogelijkheden en omstandigheden moeten centraal staan. Dat betekent ook dat ‘het systeem’ met zijn procedures, regels en financiën, bureaucratie, bestuurlijke drukte enzovoort, ondergeschikt is aan de menselijk kant en de wereld waarin onze inwoners leven.

Maatwerk met subsidietenders ‘Specialistische jeugdhulp in de buurt’ en ‘Ambulante Wmo-hulp’

Oude IJsselstreek schrijft voor de ‘Specialistische Jeugdhulp in de buurt’ en ‘Ambulante Wmo-hulp’ een subsidietender uit. Met een subsidietender zijn we beter in staat om de ambulante jeugdhulp en Wmo-begeleiding in te zetten volgens onze visie op het sociaal domein. Samen met de samenwerkingspartners en de lokale toegang kunnen we een netwerk realiseren waarmee we onze inwoners kunnen voorzien van beter maatwerk. Zowel waar het gaat om lichte hulp en ondersteuning als om specialistische hulp en combinaties daarvan. We werken met langlopende contracten en gezamenlijke verantwoordelijkheid om partnerschap constructief invulling te geven. Ook laten we het ‘product-denken’ los en stappen we over van een PxQ-bekostigingsmodel naar (lumpsum) jaarbudgetten.

Bouwfase en partnerschap

De gemeente zoekt zorgpartners om de uitdagingen in het sociaal domein met gezamenlijke verantwoordelijkheid op te pakken. We hebben de subsidietender niet dicht getimmerd, maar vragen nadrukkelijk aan onze partners om het lokale zorgnetwerk samen met ons vorm te gaan geven. Hier geven we concreet uitvoering aan door na bekendmaking van de resultaten van de subsidietender bouwteams van gemeente en zorgpartners te formeren.

Wat verstaan we onder ambulante Jeugdhulp en Wmo?

Hulp en ondersteuning geleverd thuis of op een locatie van de zorgaanbieder:

  • Individuele en groepsondersteuning (begeleiding, dagbesteding en behandeling jeugd)
  • Ambulante basis en specialistische jeugd-GGZ (niet zijnde hoog-specialistische jeugd-GGZ, deze wordt regionaal ingekocht.)
  • Persoonlijke verzorging
  • Logeren

(Voor Wmo: Hulp bij huishouden en Hulpmiddelen vallen niet onder deze inkoopronde)

Voor welke zorg doen we mee in de regionale aanbesteding?

Niet alle Jeugdhulp en Wmo ondersteuning organiseren we met deze gemeentelijke subsidietender. De volgende zorgvormen besteden we samen met de Achterhoekse gemeenten aan:

  • Woon & Gezinsvormen Jeugdzorg
  • Hoog complexe Jeugdzorg met verblijfscomponent
  • Dyslexie Jeugdzorg
  • Beschermd wonen Wmo

Meer informatie hierover vindt u op de website van Sociaal domein Achterhoek.