Levensloopwoning bouwen

Dankzij een nieuwe regeling van de samenwerkende gemeentes in de Achterhoek kunnen nu ook de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek een levensloop/zorgwoning plaatsen op eigen erf naast hun eigen woning. Een mooie oplossing als er nog geen sprake is van intensieve mantelzorg.

Steeds meer inwoners vragen of ze op hun erf een levensloopwoning mogen bijbouwen. Ze willen bijvoorbeeld hun ouders in de buurt houden ook als er nu nog geen zorg nodig is. Dit past precies bij naoberschap in onze Achterhoek. Inwoners die hiervoor kiezen behouden hun zelfstandigheid en ook de regie op het eigen leven.

Bij elkaar wonen, ook zonder zorgvraag

De levensloopwoning is eigenlijk een voorloper van de mantelzorgwoning. Waar voor een mantelzorgwoning sprake moet zijn van het bieden van intensieve zorg, is dat nu bij een levensloopwoning niet meer nodig. Bij vele oudere inwoners is er nog geen sprake van intensieve zorg. Voor die inwoners is de levensloopwoning dan een mooie oplossing.

De levensloopwoning mag naast de hoofdwoning worden bijgebouwd, maar ook is het mogelijk om een deel van de hoofdwoning in te richten als een zelfstandige wooneenheid. Voor het plaatsen van de levensloopwoning geldt een minimumleeftijd van 70 jaar. Is er sprake van de verzorging van iemand onder de 70 jaar, bijvoorbeeld als gevolg van handicap of een chronische ziekte, dan vraagt de gemeente wel om een medische verklaring.

Voor het plaatsen van de levensloopwoning is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Als die wordt afgegeven, geldt deze voor een periode van maximaal 10 jaar. Het kan zijn dat de levensloopwoning overgaat in een vergunningsvrije mantelzorgwoning. Maar als de levensloopwoning langer nodig is dan 10 jaar, dan moet er wel een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Toelichting

Het realiseren van een levensloop-/zorgwoning kan in meer of mindere mate ruimtelijke en stedenbouwkundige impact op de omgeving hebben. Deze impact zal nihil zijn op het moment dat de levensloop-/zorgwoning binnen de bestaande bebouwing wordt gerealiseerd en de impact zal toenemen als een extra gebouw hiervoor wordt opgericht. De grootste impact op de omgeving is er als de nieuwbouw ook nog eens buiten de woonbestemming, dan wel het agrarische bouwblok, dan wel bedrijfsbouwblok, wordt opgericht. Te allen tijde geldt de maximale afstand van 25 meter tussen de hoofwoning en de levensloop-/zorgwoning. Daarbij verwacht de gemeente dat hier volgens de principes van de één-erf-gedachte en de landschappelijke inpassing een goede invulling aan wordt gegeven. Hieronder geven wij u wat handvatten mee zodat u tot een goede afweging kunt komen.

Binnen de bestaande bebouwing

Het is niet de bedoeling om af te dwingen dat er binnen het bestaande woon- of bijgebouw naar een oplossing wordt gezocht. Wel opent dit kansen om bestaande, met name karakteristieke bebouwing, een functie te geven die bijdraagt aan het voorkomen van leegstand en het in stand houden van deze bebouwing. Daarnaast hoeft dan geen extra inspanning te worden geleverd om te kunnen voldoen aan de één-erf-gedachte of een landschappelijke inpassing. Dat laatste is natuurlijk altijd wel een pré.

Binnen de woonbestemming of binnen het agrarisch bouwblok/bedrijfsbouwblok

Met name in het buitengebied zijn de woonbestemmingen maar ook de bouwblokken ruim bemeten. Door binnen deze bestemming of het bouwblok voor het (agrarische) bedrijf naar een oplossing te zoeken zal wel moeten worden voldaan aan de ‘één-erf-gedachte’; de toe te voegen bebouwing vormt met de bestaande bebouwing één erf. Landschappelijke inpassing is ook hier een pré.

Buiten de woonbestemming of buiten het agrarisch bouwblok/bedrijfsbouwblok

Als binnen de woonbestemming dan wel het agrarisch bouwblok/bedrijfsbouwblok niet tot een geschikte locatie voor de levensloopwoning kan worden gekomen, kan buiten de woonbestemming, dan wel het agrarisch bouwblok/bedrijfsbouwblok, naar een locatie worden gezocht. De voorwaarden hierbij zijn evenwel dat de maximale afstand van de levensloopwoning tot de hoofdwoning 25 meter bedraagt. Deze afstand is ingegeven door de sociale connectie tussen zorggever en zorgontvanger. Verder zal de bebouwing moeten voldoen aan de één-erf-gedachte en een goede landschappelijke inpassing. De gemeente Oude IJsselstreek heeft hiervoor beleid wat u helpt om hier invulling aan te geven. 

Aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor het plaatsen van een levensloopwoning? Dan kunt u de beleidsregel inzien om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen kan via www.omgevingsloket.nl