Leerplicht

 

Introductie

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen.

Hoe werkt het?

Leerplicht en kwalificatieplicht
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot en met 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Meer informatie
- De leerplichtwet
- Informatie van de overheid over de Leerplicht
- Leren werkt
 

Extra verlof

Bijzonder verlof
Er kunnen redenen zijn waarom een jongere extra/bijzonder verlof kan aanvragen.

Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur  van de school.
Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.

Extra vakantie
Een kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties om, mag niet. Alleen als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in één van de gewone schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan, kan extra vakantieverlof worden aangevraagd. Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar