Informatie Bouwkavels Sinderen

In het hart van Sinderen ontstaat een nieuwe woonwijk op de plaats van het voormalig metaalwarenbedrijf Kromkamp. Door haar ligging een unieke plek om te wonen in het groen.

 

Bouwkavels Kromkamp Sinderen
Bouwkavels Kromkamp Sinderen

Wonen op Sinderen

Sinderen is een dorp met bijna 1.000 inwoners, dat mooi landelijk is gelegen in de Achterhoek. Buurtschap Sinderen is omgeven door de natuurgebieden Wissink en Idink-Nibbelinkbos. Het buurtschap is in trek bij toeristen en heeft meerdere campings en kampeerboerderijen. Het buurtschap is klein en de mensen hebben een hechte onderlinge band. De inwoners wonen niet IN, maar OP Sinderen. Sinderen beschikt over een gezellig en multifunctioneel buurtschapshuis waar altijd wat te doen is en verschillende verenigingen hun onderdak hebben. Ook is er een basisschool. De historische Antoniuskapel bij het voormalige kasteel Sinderen is een bezienswaardigheid. De omgeving van Sinderen kent van oudsher vele kerkepaden waar fietsers en wandelaars kunnen genieten van de omgeving zonder autoverkeer. Stichting Kerk- en fietspaden Sinderen e.o. heeft een aantal onverharde paden in ere herstelt en aan laten sluiten of fiets- en wandelpaden in de omgeving. Binnen enkele autominuten bent u in Varsseveld en Ulft waar alle voorzieningen zoals winkels, sportgelegenheden en horeca voor handen zijn.

Bouw uw eigen droomhuis

Op een bouwkavel in plan Kromkamp bouwt u uw eigen woning. De woningen krijgen een traditionele bouwvorm en uitstraling. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen waaraan uw woning moet voldoen. De gemeente toetst uw bouwplan aan deze regels. Belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe woonwijk qua uitstraling en bebouwing moet aansluiten bij het ruimtelijk karakter van Sinderen. Uw bouwplan wordt ook getoetst aan het welstandsbeleid.

Enkele voorwaarden zijn: 

 • De bijgebouwen zijn ondergeschikt en maken deel uit van de totale compositie van het gebouw.

 • De bouwhoogte en ook het kleur- en materiaalgebruik van de woning is afgestemd op de bebouwing in de omgeving. Hierbij wordt gedacht aan ingetogen kleuren en gedekte tinten die harmoniëren met elkaar.

Kromkamp Sinderen
Kromkamp Sinderen

Bestemmingsplan

Het plangebied Kromkamp heeft in het bestemmingsplan Kom Sinderen 2015 een bestemming “woongebied” gekregen in plaats van de bestemming “Wonen” (zie onderstaande afbeelding, lichtgele kleur). Dit om een grotere flexibiliteit binnen het verkavelingsplan van het plangebied Kromkamp mogelijk te maken. Uitgangspunt is dat er totaal 11 woningen mogelijk zijn in het gebied met de bestemming “woongebied”, maar dat er geschoven kan worden in de kavelgrootte, het type woning en de plek van de woning. In de strook tegenover het buurtschapshuis mogen rijtjeswoningen (max. 4 aaneen), twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 10 meter en een goothoogte van 6 meter. In het overige gebied mogen twee-onder-een-kap woningen of vrijstaande woningen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 9 meter en een goothoogte van 6 meter.

Bestemmingsplanregels Woongebied

Artikel 14 Woongebied
14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • wonen;
 • bed & breakfast;
 • aan huis verbonden beroepen;
 • bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • tuinen en erven;
 • parkeer-, speel- en groenvoorzieningen;
 • water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
 • straatmeubilair en nutsvoorzieningen.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

 • Voor het bouwen van hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat het bouwperceel voor maximaal 60% bebouwd mag worden.

14.2.2 Hoofdgebouwen

 • Hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • De voorgevel wordt gebouwd in, of maximaal 1 meter achter, de op de verbeelding aangeduide 'gevellijn';
 • Ter plaatse van de aanduiding:

'gestapeld uitgesloten' [-gs]:  mogen woningen vrijstaand, twee-woningen-aaneen of aaneengebouwd worden, met dien verstande dat er maximaal 4 woningen aaneen mogen worden gebouwd;  

'specifieke bouwaanduiding - vrijstaand twee-aaneen' [sba-vt]: mogen woningen vrijstaand of tweeaaneen worden gebouwd.  

 • Het maximum aantal wooneenheden binnen de bestemming "Woongebied" bedraagt 11 woningen.
 • De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt bij:

vrijstaande woningen

aan beide zijden minimaal 3 meter;

tweeaaneen gebouwde woningen 

aan één zijde minimaal 3 meter;
aaneengebouwde woningen aan de niet aangebouwde zijde van de eindwoning minimaal 3 meter;

 

 • De goothoogte mag niet meer zijn dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goothoogte (m)’ is aangegeven;
 • De bouwhoogte mag niet meer zijn dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

14.2.3 Bijbehorende bouwwerken

 • Bijbehorende bouwwerken moeten minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
 • De gezamenlijke oppervlakte voor bijbehorende bouwwerken, gebouwd buiten het bouwvlak, is per woning maximaal:
 1. 80 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte tot en met 600 m2;
 2. 120 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte groter dan 600 m2.
 • De goothoogte is maximaal 3 m;
 • De bouwhoogte is maximaal 6 m;
 • In afwijking van het bepaalde onder a t/m d, mogen voor (het verlengde van) de voorgevel van de woning
 1. horizontale diepte maximaal 1,5 meter is;
 2. de diepte van de voortuin voor 2,5 meter onbebouwd blijft;
 3. voor zover aan de voorgevel wordt gebouwd, de breedte maximaal 2/3 van de voorgevel van de hoofdgebouw is;
 4. de bouwhoogte maximaal 3 meter dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 meter is.
 • In afwijking van het bepaalde onder a t/m d mogen achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, onder de voorwaarden dat:
 1. het bijbehorend bouwwerk per woning maximaal 2 gesloten wanden heeft;
 2. de wand die parallel ligt aan (het verlengde van) de voorgevel van de woning, minimaal 3 meter achter de voorgevel ligt;
 3. de bouwhoogte maximaal 3 meter is.

14.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 • Voor (het verlengde van) de voorgevel van de woning mogen worden gebouwd:
 1. Erf- en terreinafscheidingen met een bouwhoogte van maximaal 1 meter.
 • Achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning mogen worden gebouwd:
 1. Erf en terreinafscheidingen met een bouwhoogte van maximaal 2 meter;
 2. De bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde is maximaal 3 meter
 • De bouwhoogte van masten is maximaal 10 meter.

14.2.5 Ondergronds bouwen

 • Ondergronds bouwen is alleen toegestaan onder hoofd- en bijgebouwen;
 • De verticale diepte is maximaal 3,50 meter.

14.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de regels voor het buiten het bouwvlak toestaan van luifels en overstekken aan de voor- en achterzijde van het hoofdgebouw, met een maximale bouwdiepte van 1,30 meter. De afwijking wordt toegepast onder de voorwaarden dat:

 • geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon- en leefklimaat;
 • geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad;
 • de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.

14.4 Specifieke gebruiksregels

14.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor zelfstandige bewoning of als afhankelijke woonruimte.

14.4.2 Bed & breakfast

 • De ruimte voor bed & breakfast is toegestaan voor maximaal 6 personen;
 • De oppervlakte van de gehele accommodatie beslaat maximaal 30% van de woning;
 • De accommodatie maakt deel uit van het hoofdgebouw;
 • Degene die de bed & breakfast uitoefent, is tevens bewoner van de woning;
 • Op het eigen terrein dient in de parkeerbehoefte te worden voorzien.

14.4.3 Aan huis verbonden beroep

 • De oppervlakte van de voor het beroep uit te oefenen ruimte is maximaal 30% van de vloeroppervlakte met een maximum van 50 m2;
 • Het aan huis verbonden beroep wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning.

14.5 Afwijken van de gebruiksregels
14.5.1 Aan huis verbonden bedrijven

Bij omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de regels voor het gebruik van een gedeelte van de woning ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf. De afwijking wordt toegepast onder de voorwaarden dat:

 • degene die de activiteiten uitvoert, tevens de bewoner van de woning is;
 • de oppervlakte van de voor het bedrijf uit te oefenen ruimte maximaal 30% is van het woonoppervlak, met een maximum van 50 m2.
 • er geen zelfstandige vorm van detailhandel ontstaat, uitgezonderd een beperkte verkoop in verband met het uitgeoefende beroep of bedrijf;
 • er geen milieutechnische belemmering zijn.

14.5.2 Bijzondere woonvormen

Bij omgevingsvergunning kan het gevoegd gezag afwijken van het bepaalde in lid 14.1 ten behoeve van het toestaan van bijzondere woonvormen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • het hoofdgebouw dient in overwegende mate de woonfunctie te behouden;
 • de woonvorm een ruimtelijke werking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

Het volledige bestemmingsplan kunt u vinden op de site www.ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke website, www.oude-ijsselstreek.nl, wanneer u zoekt op de plannaam “Kom Sinderen”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique Hansen van het team contractmanagement (grondzaken). Voor vragen over de bouwmogelijkheden (type woning) kunt u contact opnemen met de heer Richard Peters van het team vergunningen.

Bodemsituatie

In 2012 zijn de bodem en het grondwater van het voormalige Kromkamp terrein gesaneerd.

De zink en asbestverontreiniging in de bodem (asbest zat onder het fabrieksgebouw) zijn volledig gesaneerd. Uit bodemonderzoek blijkt dat de bodem van het terrein momenteel voldoet aan de functie ‘wonen’. Het terrein is dan ook geschikt voor woningbouw. In 2016 is er nog een inspectie uitgevoerd naar eventuele aanwezigheid van asbeststukjes op/in het bovenlaagje van  het terrein. Deze inspectie is uitgevoerd door het bodemonderzoeksbureau Econsultancy. Conclusie van de rapportage is dat de locatie onverdacht is voor de aanwezigheid van asbest.

Ook het grondwater, dat verontreinigd was met het ontvettingsmiddel tri, is gesaneerd door middel van een zuiveringsinstallatie. De conclusie van de provincie (bevoegd gezag voor deze grondwatersanering) is als volgt: “Uit de uitgevoerde risico beoordeling blijkt dat er bij het toekomstig gebruik als Wonen met tuin geen humane risico’s zijn”. Desondanks is het advies om niet langdurig grondwater te gebruiken voor consumptie of gewasbesproeiing. Dit kan opeenhoping van de heel lichte verontreiniging veroorzaken, dat nog in het grondwater zit. Deze concentratie ligt wel beneden de toegestane landelijke norm.

Kavels Sinderen
Kavels Sinderen

Kavelprijzen plan Kromkamp Sinderen

Op deze website zijn kavelnummers, bouwtypes, oppervlaktes en prijzen per kavel genoemd. Omdat er een doorlopende bouwstrook in het bestemmingsplan is opgenomen zou er eventueel ook met woningtype geschoven kunnen worden. Echter, de huidige verkaveling doet het meest recht aan de mogelijkheden voor het bouwen van een vrijstaande, half vrijstaande of aaneengesloten bebouwing. Vooralsnog gelden de vermelde kavelprijzen voor de kavels, voor zover beschikbaar.

Graag bespreken we met een aspirant koper alle mogelijkheden.

Het huidige bestemmingsplan maakt ook de bouw van een vrijstaande woning aan de overzijde van het Kromkamp mogelijk (kavel 26) en is onderstaande tabel opgenomen.

Kavelnummer Woningtype Opp. in m2 Prijs kavel excl. 21% BTW Prijs kavel incl. 21% BTW
11 Starters/senioren 240 € 32.400,00 € 39.204,00
12 Starters/senioren 119 € 25.000,00 € 30.250,00
13 Starters/senioren 119 € 25.000,00 € 30.250,00
14 Starters/senioren 240 € 32.400,00 € 39.204,00
18 Half vrijstaand 250 € 38.750,00 € 46.887,50
19 Half vrijstaand 333 € 51.615,00 € 62.454,15
20 Vrijstaand 638 Optie Optie
21 Half vrijstaand 325 Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

22 Half vrijstaand 320 Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

23 Vrijstaand 412 Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

26 Vrijstaand 550 Verkocht Verkocht