Huisvesting statushouders

 
De gemeente Oude IJsselstreek wil in het vluchtelingenvraagstuk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We zetten met name in op het huisvesten van meer mensen met een verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders. Meer dan dat we als taak hebben gekregen.

Hierdoor kunnen mensen met een verblijfstatus doorstromen uit een Asielzoekerscentrum (AZC). Samen met organisaties als Vluchtelingenwerk en Wooncorperatie Wonion wil de gemeente ervoor zorgen dat statushouders zich in Oude IJsselstreek zo snel mogelijk thuis voelen

Actieplan integratie en huisvesting statushouders
De gemeenteraad heeft 7 juli 2016 ingestemd met het Actieplan integratie en huisvesting van statushouders. In het actieplan is weergegeven hoe de gemeente de extra statushouders wil huisvesten en hoe ze de integratie wil aanpakken.

Tijdelijke huisvesting
Wettelijk moet de gemeente statushouders huisvesten. Dat gebeurt via reguliere huurwoningen van met name Wonion. Daarnaast hebben de gemeente en Wonion in 2016 de intentie uitgesproken om extra statushouders te huisvesten. Dat kan niet allemaal binnen de bestaande huurwoningen. Deze extra statushouders willen de gemeente en Wonion huisvesten op kleinschalige huisvestingslocaties, verspreid over de gemeente. De gemeente heeft, in overleg met  Wonion, voor de huisvesting van de eerste 50 statushouders gekozen voor opvang op vijf locaties. Het gaat om de volgende tijdelijke huisvestingslocaties:
- Voormalige peuterspeelzaal, Roggestraat 19, Varsseveld: in december 2016 zijn hier vijf wooneenheden gerealiseerd en in gebruik genomen 
- Koningin Emmastraat, Varsseveld: in december 2016 zijn 6 tijdelijke eenpersoonswoningen geplaatst en inmiddels bewoond.
- Kromkamp, Sinderen: in maart 2017 zijn 6 tijdelijke woningen geplaatst: 4 eenpersoonswoningen en 2 woningen voor gezinnen. De woningen zijn in april in gebruik genomen
- St. Jorisschool Terborg: Wonion realiseert in het pand 16 tijdelijke wooneenheden, waaronder 4 appartementen (voor 2 of meer personen) en 12 studio’s voor één persoon. Er worden enkele studio’s beschikbaar gesteld voor reguliere woningzoekenden. De voorbereidingen zijn gestart. Volgens plan kunnen de woningen in het najaar van 2017 in gebruik worden genomen.
- Netterden: 6 tijdelijke woningen voor ongeveer 10 statushouders. Deze zijn nog niet gerealiseerd

Wonion, Vluchtelingenwerk, omwonenden en gemeente
De gemeente werkt nauw samen met wooncorporatie Wonion. Wonion zet zich extra in voor het huisvesten van kwetsbare groepen, zo ook statushouders met een verblijfsvergunning. Gemeente en Wonion zorgen samen voor het huisvesten van statushouders conform de reguliere taakstelling en huisvesten daarnaast extra statushouders. Gemeente en Wonion  blijven daarnaast oog houden voor andere woningzoekenden. Het kleinschalig toevoegen van extra (tijdelijke) woningen in de bebouwde kom levert tot nu toe positieve ervaringen op. Wonion, Vluchtelingenwerk en gemeente hebben geïnvesteerd in klankbordgroep-overleggen, waarin met de buurt zorgen en wensen zijn besproken. Daarnaast kon men meedenken over de uitstraling van de woningen en de inrichting van de directe omgeving. Samen met de klankbordgroep zijn in Varsseveld en Sinderen kennismakingsavonden georganiseerd, waardoor er goede contacten zijn tussen de statushouders en de buurtbewoners.

Veel gestelde vragen over opvang statushouders