Hogere waarde Wet geluidhinder - Doetinchemseweg 31 in Terborg

Burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek zijn voornemens een hogere waarde (ex artikel 83) vast te stellen in het kader van de Wet geluidhinder.

Het besluit wordt genomen in het kader van de omgevingsvergunning voor de realisatie van twee woningen in een voormalig winkelpand aan de Doetinchemseweg 31 in Terborg. Uit onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevel van de oostelijke woning wordt overschreden. Door het geluid van het wegverkeer is de gevelbelasting op de gevel van het gebouw 61 dB.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt van 17 augustus 2023 tot en met 27 september 2023 voor iedereen ter inzage. Wanneer u het ontwerpbesluit in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 0315-292292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl.

Reacties

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie