Gewijzigde omgevingsvergunning zonneveld Havebos in Silvolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een gewijzigde vergunning hebben verleend voor het realiseren van:

  • Zonneveld Havebos, circa 17 hectare, gelegen aan de Munstermanstraat in Silvolde op het perceel Wisch, sectie B, nummer 3608
  • Identificatienummer: NL.IMRO.1509.OV000059-VA02
  • Aanvraagnummer: W-2020-0118

Beroep

Er is beroep ingesteld tegen de op 12 oktober 2020 verleende vergunning voor dit project. De rechtbank heeft het bestreden besluit vernietigd en de gemeente opgedragen een nieuw besluit te nemen. Het nieuwe besluit bevat de volgende wijzigingen:

  • Het onderhoudspad wordt 5,5 m1 breed en wordt halfverhard uitgevoerd met een draagkracht van 16 ton. Hierdoor wordt het passeren van de brandweervoertuigen op het onderhoudspad mogelijk.
  • Rondom de transformatoren en het inkoopstation wordt 3 m1 verharding aangelegd als buffer tegen brandoverslag naar de vegetatie eromheen.
  • De ruimte onder het hekwerk rondom het zonnepark wordt 20 cm in plaats van 15 cm in verband met het ongehinderd kunnen passeren van het hekwerk door de das.

In verband met de aanwezigheid van de das in het gebied heeft initiatiefnemer een aanvraag om ontheffing van de Wet natuurbescherming ingediend bij de provincie Gelderland.

Inzage

De gewijzigde omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen van 18 november 2021 tot en met 30 december 2021 voor iedereen ter inzage. Alle stukken zijn in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente (www.oude-ijsselstreek.nl). De stukken zijn te vinden via bovengenoemde locatiegegevens en identificatienummers.

Wanneer u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij de balie vergunningen. Deze is bereikbaar via (0315) 292 292 en balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. Bij de balie vergunningen kunt u alle stukken zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Beroep en inwerkingtreding

De gewijzigde omgevingsvergunning is een vervangend besluit als bedoeld in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen staat geen afzonderlijk rechtsmiddel open bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek. De beschikking zal worden toegezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waar het hoger beroep tegen het oorspronkelijke besluit aanhangig is.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit vervangende besluit kunnen dit kenbaar maken door tijdens bovengenoemde termijn een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.