Meest gestelde vragen bijeenkomsten woningbouw

De status van de projecten die al lopen (inbreiding) kunt u vinden op overzicht projecten woningbouw. Hier ziet u ook wie de ontwikkelaar is. Als u interesse in een van deze projecten heeft kunt u zich bij hen melden.
Inschrijven voor een woning of kavel voor de 5 uitbreidingslocaties kan nu nog niet. Nu de raad de keuze heeft gemaakt waar de uitleglocaties komen, maken wij een start met het uitwerken van deze plannen. Via de nieuwsbrief kunt u de voortgang van de uitleglocaties volgen.
 
Dat moeten we nog beslissen en zal mede afhangen van de vraag. De verwachting is, dat er vooral behoefte is aan nieuwbouwwoningen, maar tijdens de inwonersavonden rondom woningbouw, waar bijna 400 inwoners aan deelnamen, werd duidelijk dat er ook veel vragen zijn rondom bouwkavels waarop men zelf een woning bouwt. Dit zullen we verder onderzoeken.
 
De gemeente maakt zogenaamde Locatiepaspoorten. Hierin leggen we in grote lijnen vast, wat de uitgangspunten voor de locatie zijn en aan welke voorwaarden de woningbouw moet voldoen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan, hoeveel woningen er komen, welke stukken groen we willen bewaren of extra aanplanten en aan welk type woningen er de meeste behoefte is. Een projectontwikkelaar die gaat bouwen, zal zich hier aan moeten houden. De woningbouw op de uitleglocaties gaat straks een mix tussen verschillende typen worden, maar bevat in ieder geval woningen voor starters en senioren.
 
In de wet is vastgelegd dat we geen mensen mogen uitsluiten bij woningbouw. Je zou het een vorm van ‘discriminatie’ kunnen noemen. Dit is ook niet wat de gemeente wil. Er zijn in de komende jaren veel nieuwe, jonge mensen nodig in onze gemeente omdat er veel vacatures zullen komen. De babyboomers gaan langzaam allemaal met pensioen en dit zorgt voor veel vacatures. Het is ook niet nodig om voorrang te verlenen. Bij het aantal woningen wat nu in de planning staat, is rekening gehouden met een bestaande behoefte onder onze inwoners én een toestroom van nieuwe inwoners die we verwachten.
Wat wél kan.. is zelf als inwoners een plan voor woningbouw ontwikkelen. Dat kan in verschillende vormen, zoals een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Daarbij hou je zelf regie. Zie het voorbeeld van ’t Kuipje in Breedenbroek
 
Via de nieuwsbrief Woningbouw kunnen wij u op de hoogte houden. Meldt u aan bij: www.oude-ijsselstreek.nl/nieuwsbrieven
Ja. We zullen omwonenden en mensen die interesse hebben in een locatie betrekken bij het ontwerp. In eerste instantie maken we een locatiepaspoort (zie vraag 3). Dat doen we in een kleine groep ambtenaren, experts en inwoners. Op het moment dat we daadwerkelijk gaan ‘tekenen’ op basis van dit locatiepaspoort, worden omwonenden van een wijk en mensen die interesse hebben om hier te gaan wonen gevraagd om mee te denken. Niet elke inwoner wil uiteraard hetzelfde, maar we proberen wel zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen.
 
Ja, zoveel als mogelijk. Een van de uitgangspunten voor de uitwerking van de plannen zal zijn dat we het bestaande “Landschap lezen”. Dat betekent dat we kijken naar de elementen die er zijn en waardevolle elementen blijven bewaard. We willen ervoor zorgen dat de uitleglocaties een typisch ‘Achterhoeks woonmilieu’ krijgen. Veel groen hoort daar onlosmakkelijk bij.
Ja. Bij de onderzoeken die zijn gedaan is er gebleken dat er veel behoefte is aan betaalbare woningen, zoals starterswoningen. De gemeente geeft de ruimte voor  bouwen naar behoefte, dus dat betekent dat we ook betaalbare woningen gaan bouwen. Dit wordt gelijk ook de grootste uitdaging, omdat de kosten van materiaal en arbeid de laatste jaren enorm is gestegen.
Dat kunnen we niet helemaal voorkomen (zie antwoord vraag 4). Wel kunnen we met de ontwikkelaars om tafel om te kijken naar een slimme manier om de woningen ‘aan de man’ te brengen en daar met hen afspraken over maken. Bijvoorbeeld door alleen lokale bekendheid te geven aan de verkoop van de woningen. Maar naast koopwoningen is er ook behoefte aan huurwoningen. Beleggers of andere partijen die woningen verhuren kunnen hier deels in voorzien.
Ook daar is gekeken naar de behoefte die er is en naar de woningbouw die al gepland is. In zes van onze acht kleine kernen loopt op dit moment een kleine kernen aanpak. Die in Breedenbroek en Heelweg zijn het verst gevorderd. Daar worden nu de eerste woningbouwplannen in procedure gebracht. Voor Etten heeft het college principe medewerking afgegeven voor de bouw van 43 woningen verspreid over vier locaties. Voor Netterden, Megchelen en Varsselder-Veldhunten zijn we met een aantal initiatiefnemers en de dorpsbelangenverenigingen in gesprek over woningbouw.
De woningen van de inbreidingslocaties die al in ontwikkeling zijn komen vanaf dit moment al langzaam op de markt. Nog voor de zomer hoopt bijvoorbeeld het Rivierduinen project te starten met de verkoop. Ander projecten staan nog aan het begin. De eerste woningen op de uitbreidingslocaties hopen we in 2023 op de markt te brengen. Samen met de projecten op inbreidingslocatie kunnen wij met de vijf uitleglocaties voor de komende 10 á 15 jaar vooruit.
Ja. Bij elke ontwikkeling kijkt een verkeerskundige mee. Daar waar nodig is, zullen hier ook aanpassingen voor komen.