Veelgestelde vragen inwonersavond Varsseveld West

Begrenzing
We gaan vooralsnog uit van de begrenzing van de Wet voorkeursrecht gemeenten. We zullen hier een plaatje van plaatsen op onzeoudeijsselstreek.nl
In de zoektocht naar woningbouwlocaties maakte deze locatie geen deel uit van de longlist van 15 potentiele locaties. De raad besloot op 22 april 2021 om van die longlist 5 uitbreidingslocaties aan te wijzen, waaronder Varsseveld West en Varsseveld Noord. We starten met de planvorming voor West.
In de zoektocht naar woningbouwlocaties maakte deze locatie geen deel uit van de longlist van 15 potentiele locaties. De raad besloot op 22 april 2021 om van die longlist 5 uitbreidingslocaties aan te wijzen, waaronder Varsseveld West en Varsseveld Noord. We starten met de planvorming voor West.
Karakter / sfeer Varsseveld West
We sluiten we zoveel mogelijk aan bij het Achterhoekse, dorpse woonmilieu. Dit is ook onderdeel van de opgave in de startnotitie.
Woningtype / prijsklassen / aantallen / kavels
We gaan uit van een gevarieerd woningbouwprogramma dat past bij de vraag naar woningen in Varsseveld. Het is realistisch om te verwachten dat er zowel vrijstaande als rijwoningen komen, alsook twee-onder-eenkappers. Appartementen sluiten we op voorhand ook niet uit.
Dat is nog niet bekend. Deze woonvorm kan deel uit maken van het woningbouwprogramma straks. Tiny houses zijn dus niet uitgesloten.
Dat is nog niet bekend en o.a. afhankelijk van de vraag naar appartementen en de mogelijkheden om die in dit gebied in te passen. 
Niet per se. Met betaalbaar wordt hier bedoeld, dat de woning bereikbaar (betaalbaar) is voor mensen met een laag inkomen.
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan. Vanaf kwartaal 2 van 2022 wordt dit concreter.
Ja. Gestapelde woningen (appartementen) sluiten we niet uit. Hoogte en schaal moeten dan wel passend zijn bij de omgeving.
Daar gaan we wel van uit. Hoeveel en waar precies weten we nog niet.
De getoonde sfeerbeelden zijn indicatief en geven het onderscheid aan in de opzet van de wijk. De stippen zijn geen woningen, maar geven schematisch aan hoe je om kan gaan met een bepaalde woningdichtheid.
De uitbreidingslocaties zijn aangewezen en nodig om te voldoen aan de woningbehoefte in de gemeente. Er is lange tijd niet gebouwd in Varsseveld en er is een grote woningbehoefte. Het is dus realistisch om in te zetten op een nieuwbouwwijk bij Varsseveld. Gedurende het gehele traject blijven we de behoefte monitoren en de uitkomsten daarvan meenemen bij de verdere ontwikkelingen.
Nog niet bekend. Dat komt aan bod in het stedenbouwkundig plan vanaf kwartaal 2 van 2022.
De vraag is er. Het is alleen nog niet duidelijk of er ook echt 500 woningen passen in Varsseveld West. Juist omdat we zorgvuldig omgaan met bestaande landschapselementen en die willen behouden en inpassen.
Ja, die afstemming is geweest. Er is grote behoefte aan uiteenlopende soorten woningen in Varsseveld.
Dat kan bijvoorbeeld bij vrije bouwkavels. Eisen voor beeldkwaliteit / welstand zullen dan wel aan de orde zijn. Er wordt nog bekeken of bouwkavels onderdeel zullen zijn van het te realiseren programma.
De fasering is nog niet bekend. Het heeft uiteraard wel onze voorkeur om in een eerste fase een zo gevarieerd mogelijk woningbouwprogramma aan te bieden.
Woningtoewijzing / inschrijving / verkoop
Over inschrijving, toewijzing en voorrang is nog niks bekend.
Nee, daarvoor is het nog te vroeg. Als dat zo ver is, berichten we daarover op onzeoudeijsselstreek.nl en alle andere gemeentelijke communicatiekanalen.
Over inschrijving, toewijzing en voorrang is nog niks bekend.
Dat is nog niet bekend. We zoeken wel naar mogelijkheden om in eerste instantie zoveel mogelijk lokaal en regionaal aan te bieden.
De prijsklassen staan in de tabel met het woningbouwprogramma op pagina 9 in de startnotitie.
Over inschrijving, toewijzing en voorrang is nog niks bekend.
Over inschrijving, toewijzing en voorrang is nog niks bekend.
De vraag is niet geheel duidelijk, maar de invloed van de gemeente Oude IJsselstreek gaat in dat verband niet verder dan onze eigen gemeentegrenzen.
Aansluiting op bestaande wijken en omgeving / aandacht voor omwonenden
Waarschijnlijk wordt bedoeld dat door de uitbreiding aan de westzijde van het dorp het huidige centrum vanzelf (op de kaart gezien) meer oostelijk / decentraal komt te liggen. Dit is niet te voorkomen. Dit is overigens ook geen uitgangspunt voor de planvorming. We schenken uiteraard wel aandacht aan goede verbindingen tussen de nieuwe wijk en het centrum van Varsseveld.
Dat is nog niet bekend en afhankelijk van de keuze voor een stedenbouwkundig concept (denk aan de woonsferen B1 t/m B5 zoals die gepresenteerd zijn tijdens de informatiebijeenkomst op 15 december) en van de verdere planuitwerking.
Zichtrelaties en ruimtelijk-functionele relaties net buiten het plangebied worden betrokken bij de planvorming. We hebben immers rekening te houden met de randen van het gebied, die net binnen en buiten het plangebied kunnen liggen. Dat betekent overigens niet dat de rand / het uitzicht niet kan  komen te veranderen, dat is inherent aan deze ontwikkeling.
Of wij het woonplezier onveranderd hoog kunnen laten blijven, is niet te garanderen. Wel proberen we zo zorgvuldig mogelijk de plannen in overleg met u (eigenaren en aanwonenden) vorm te geven. Dat betekent overigens niet dat de rand / het uitzicht niet kan komen te veranderen, dat is inherent aan deze ontwikkeling.
We proberen zo zorgvuldig mogelijk de plannen in overleg met u (eigenaren en aanwonenden) vorm te geven. Met respect voor bestaande woningen in en langs het plangebied. Dat betekent overigens niet dat de rand / het uitzicht niet kan komen te veranderen, dat is inherent aan deze ontwikkeling.
Ontsluiting / verkeer
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het locatiepaspoort. Vanaf kwartaal 1 van 2022 wordt dit concreter.
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het locatiepaspoort. Vanaf kwartaal 1 van 2022 wordt dit concreter.
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het locatiepaspoort. Vanaf kwartaal 1 van 2022 wordt dit concreter.
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het locatiepaspoort. Vanaf kwartaal 1 van 2022 wordt dit concreter.
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het locatiepaspoort. Vanaf kwartaal 1 van 2022 wordt dit concreter.
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het locatiepaspoort. Vanaf kwartaal 1 van 2022 wordt dit concreter.
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het locatiepaspoort. Vanaf kwartaal 1 van 2022 wordt dit concreter. Verkeer is een belangrijk thema, dat we uitdrukkelijk meenemen in het locatiepaspoort en stedenbouwkundig plan.
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het locatiepaspoort. Vanaf kwartaal 1 van 2022 wordt dit concreter.
Dat is nu nog niet bekend en maakt straks onderdeel uit van het locatiepaspoort. Vanaf kwartaal 1 van 2022 wordt dit concreter.
Het is niet heel duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Maar in het algemeen geldt dat de ontsluiting en verkeersstructuur voor en in de nieuwbouwwijk Varsseveld West nog niet bekend zijn. Dat is onderdeel straks van het locatiepaspoort.
Dat is nu nog niet bekend, maar gaat deel uitmaken van het locatiepaspoort vanaf kwartaal 1 van 2022.
De ontsluiting en verkeersstructuur maakt nadrukkelijk deel uit van het locatiepaspoort. We nemen deze opmerking daarbij mee.
Met een evt. toekomstige aanpassing van de A-/N18 houden we geen rekening in dit plan, aangezien dat in de tijd te/nog ver weg is.
Landschap / groen
We proberen bij de planvorming zoveel mogelijk de huidige landschapswaarden te behouden, waar mogelijk te versterken, en in te passen. Door toevoeging van woningen in het gebied verandert het ruimtelijk (en landschappelijke) beeld wel. De plannen daarvoor werken we zo zorgvuldig mogelijk uit.
Op basis van de landschapsanalyse proberen we zoveel mogelijk landschapselementen, zoals bosjes en bomenrijen, te behouden en in te passen in de plannen. Juist omdat dat waardevolle elementen zijn die kwaliteit aan het plan toevoegen.
Er is een landschapsanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan zijn er diverse landschapselementen die het behouden en inpassen waard zijn. We proberen die zoveel mogelijk in de plannen te behouden en in te passen.
Bij de planvorming houden we rekening met de bestaande landschapselementen zoals paden, bosjes en andere groenstructuren. We willen die zoveel mogelijk behouden en inpassen.
Duurzaamheid / klimaat
Hiermee wordt bedoeld, dat de woning zodanig duurzaam gerealiseerd is dat met behulp van technische installaties (warmtepomp, zonnepanelen en dergelijke) de stroom- en warm water rekening nul euro is.
Goed punt. Dit is een actueel thema dat we zeker meenemen in de plannen net als andere klimaatthema's zoals water, groen, energie.
Dat is nog niet duidelijk, maar kan straks zeker tot de mogelijkheden behoren.
Bodem / milieu / geluid
Voor bodemverontreinigingen in relatie tot de functie wonen gelden regels. We zullen die regels naleven.
Voor woningbouw gelden geluidsnormen waarmee rekening moeten houden.
In deze fase waarin we starten met het locatiepaspoort is gekeken naar de indicatieve geluidsberekeningen, de indicatieve stikstofuitstoot en de aanwezige natuurwaarden (quick scan). In deze fase is dat nuttig voor het locatiepaspoort. Als we straks (begin 2022) toe zijn aan het concept stedenbouwkundig plan wordt meer duidelijk over waar en hoeveel woningen in het gebied. Deze milieuthema's worden dan nader onderzocht en verantwoord in rapportages. En die rapportages worden straks bijlagen bij het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) en zijn dan ook openbaar voor iedereen toegankelijk. In deze fase nog niet.
Het beeld dat wij nu hebben van de geluidshinder van autoverkeer op de A- en N18 is dat met het nemen van de juiste maatregelen, woningbouw in het grootste deel van het plangebied mogelijk is. Met maatregelen moet u denken aan gevelmaatregelen aan de woningen of een geluidswal/-scherm langs de A-/N18 of een combinatie daarvan.
De geluidshinder waarover we spraken, is niet gemeten, maar berekend. Dat is gebruikelijk. Door modellering kan indicatief berekend worden waar welke geluidsnivo's in het gebied liggen.
De geluidshinder waarover we spraken, is niet gemeten, maar berekend. Dat is gebruikelijk. Door modellering kan indicatief berekend worden waar welke geluidsnivo's in het gebied liggen. Deze berekening is in november j.l. uitgevoerd.
Voor het omgevingsplan straks (de opvolger van het bestemmingsplan) wordt alleen gekeken naar de geluidsniveaus op de gevels van nieuwe woningen, niet de bestaande.
Als deze gronden bij de woningbouwontwikkeling betrokken worden (en de bedrijfsgebouwen verdwijnen), zal dat nodig zijn om de functie wonen mogelijk te maken.
Met de noordtak houden we in dit plan geen rekening. In het algemeen geldt dat voor zo'n nieuwe infrastructurele voorziening, als die er al komt, voldaan moet worden aan de geluidsnormen richting bestaande woningen.
Procedure / planning / fasering
Nee. We starten nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet met het opstellen van een omgevingsplan.
Dat weten we nog niet. Als we uitgaan van start bouw van een eerste fase in 2024 en een gemiddelde bouwtijd van 9 maanden, kunnen de eerste woningen eind 2024 opgeleverd worden.
Dat is nog niet bekend. Wel is bekend dat de wijk in fasen ontwikkeld zal worden. Die fasering is afhankelijk van het plan zelf en van de beschikbaarheid van gronden.
Dat is nog niet bekend. Wel is bekend dat de wijk in fasen ontwikkeld zal worden. Die fasering is afhankelijk van het plan zelf en van de beschikbaarheid van gronden.
Dat komt omdat we tijd nodig hebben om zorgvuldig en in overleg met belanghebbenden een goed plan op te stellen. Vervolgens zijn er wettelijke procedures nodig (omgevingsplan en daarna omgevingsvergunningen) en zullen ook projectontwikkelaars en architecten tijd nodig hebben om de woningen te ontwerpen en te verkopen. Daarom is het reëel te verwachten dat niet eerder dan in 2024 gestart wordt met de bouw van een eerste fase.
De volgende bijeenkomst over het locatiepaspoort (concept) willen we plannen in februari/maart 2022.
Als het sneller kan, gaan we daarvoor. Het is echter realistisch om uit te gaan van 2024 start bouw. Dat komt omdat we tijd nodig hebben om zorgvuldig en in overleg met belanghebbenden een goed plan op te stellen. Vervolgens zijn er wettelijke procedures nodig (omgevingsplan en daarna omgevingsvergunningen) en zullen ook projectontwikkelaars en architecten tijd nodig hebben om de woningen te ontwerpen en te verkopen. Daarom is het reëel te verwachten dat niet eerder dan in 2024 gestart wordt met de bouw van een eerste fase.
Formeel kunt u straks zienswijze indienen en bezwaar maken tegen het omgevingsplan en omgevingsvergunning. Maar eerder (informeel) kan dat ook door uw mening met ons te delen bij het locatiepaspoort en stedenbouwkundig plan. We proberen die dan af te wegen en mee te nemen in de planvorming.
Wij houden hier in de planvorming geen rekening mee, omdat hierover nog onvoldoende duidelijk en zeker is.
Overig
Nee, zeker niet. Naast de uitbreidingslocatie Varsseveld West starten we in 2022 met de planvorming voor de andere grote uitbreidingslocatie Varsseveld Noord. Daarnaast lopen er meerdere woningbouwprojecten in de bebouwde kom van Varsseveld. Een overzicht staat hier: Bekijk de kaart met woningbouwprojecten
Dat is nog niet zeker. Voor de mogelijkheden voor woningbouw ligt het voor de hand deze bedrijfsfunctie hier op te heffen. Uiteindelijk moeten wij hierover afspraken maken met de eigenaren.
Voor zover wij uit het kadaster kunnen afleiden, gaat het in het plangebied om ca. 16 eigenaren.
Jazeker. Die komt op onzeoudeijsselstreek.nl
Hier is ook de livestream als videoopname terug te zien.