Definitief besluit Hogere waarde Dr. Ariensstraat 49a, 51 en 53 in Ulft

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend dat zij een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de transformatie van de Dr. Ariensstraat 51-53 in Ulft (thans horecabestemming) naar drie woningen met nummers 49a, 51 en 53 in Ulft vaststellen.

Om de realisatie van de drie woningen mogelijk te maken dient een hogere toelaatbare geluidbelasting te worden vastgesteld. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op de gevels van de woningen wordt overschreden. Door het geluid van het wegverkeer is de gevelbelasting op de gevel van de woningen maximaal 56 dB (na wettelijke aftrek).

Inzage

De stukken liggen vanaf 19 mei tot en met 29 juni 2022 voor iedereen ter inzage. Wanneer u het besluit in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken bij balie vergunningen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0315) 292 292 of een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl. In het gemeentehuis kunt u het besluit zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties

Tegen het besluit tot vaststelling van een hogere waarde kan tijdens de terinzagelegging beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.